הזכאות מותנית בהכנסות האישה
לרשותך מחשבון לחישוב סכום דמי המזונות המגיע לך, על פי פסק הדין שבידך ועל פי גובה הכנסותייך.

הזכאות לתשלום דמי מזונות מותנית בהכנסות האישה מעבודה או ממקורות אחרים:

הכנסה מעבודה 

אישה שהכנסתה מעבודה או מגמלה מחליפת שכר (למעט מדמי אבטלה) עולה על הסכום שנקבע, לא תהיה זכאית לתשלום מזונות מהביטוח הלאומי. לטבלת פירוט הסכומים. 

אופן חישוב סכום דמי המזונות:

  1. מסכום ההכנסה של עד 33.81% מהשכר הממוצע במשק - 4,238 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) יופחת הסכום 878 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) .
  2. 25% מיתרת הסכום יילקח בחשבון כהכנסה נחשבת.
  3. מההפרש שבין גובה ההכנסה מעבודה לבין 33.81% מהשכר הממוצע (4,238 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)), יילקחו בחשבון 60%.
  4. ההכנסה שתובא בחשבון הינה הסכומים שהתקבלו מסעיף 2 ומסעיף 3.
  5. הסכום שישולם יהיה בגובה שיעור התקנות לאחר הפחתת הסכום שחושב למעלה (סעיף 4) או בגובה שנקבע בפסק הדין למזונות – הסכום הנמוך מבין השניים.

הכנסה שלא מעבודה

  • אישה שהכנסתה שלא מעבודה (מקצבה מהביטוח הלאומי, למעט גמלה מחליפת שכר ולרבות דמי אבטלה, מקצבה מגופים אחרים, משכר דירה וכן מהון ורכוש) היא בסכום השווה לסכום המגיע לה לפי התקנות או גבוה ממנו - לא תהיה זכאית לתשלום מזונות מהביטוח הלאומי. 
  • אישה שהכנסתה שלא מעבודה נמוכה מסכום המגיע לה לפי התקנות- בחישוב דמי המזונות יופחת סכום ההכנסה מעבודה מהסכום המגיע לה לפי התקנות.