הזכאות מותנית בהכנסות האישה
לרשותך מחשבון לחישוב סכום דמי המזונות המגיע לך, על פי פסק הדין שבידך ועל פי גובה הכנסותייך.

הזכאות לתשלום דמי מזונות מותנית בהכנסות האישה מעבודה או ממקורות אחרים:

  • הכנסה מעבודה - אישה שהכנסתה מעבודה או מגמלה מחליפת שכר (למעט מדמי אבטלה) עולה על הסכום שנקבע, לא תהיה זכאית לתשלום מזונות מהביטוח הלאומי. לטבלת פירוט הסכומים. 

אופן  חישוב סכום הקצבה עד ה-31 לדצמבר 2016   

לאישה נשואה אין שינוי בחוק
1. מסכום ההכנסה מעבודה יופחת סכום מסוים (זיכוי).
2. מהסכום שהתקבל  בסעיף 1 יילקח בחשבון 60%. 
3. מהסכום המגיע לה על פי התקנות  יש להפחית את הסכום שהתקבל בסעיף 2.
4. הסכום שישולם לה יהיה: בגובה שיעור התקנות לאחר הפחתת הסכום שחושב למעלה,  
    או בגובה הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות  - הסכום הנמוך מבין השניים.

אופן חישוב סכום הקצבה להורה עצמאי החל מ-1 לינואר 2017

  1. מסכום ההכנסה של עד 33.81% מהשכר הממוצע במשק - 4,013 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) יופחת הסכום 831 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) .
  2. 25% מיתרת הסכום יילקח בחשבון כהכנסה נחשבת.
  3. מההפרש שבין גובה ההכנסה מעבודה לבין 33.81% מהשכר הממוצע (4,013 ש"ח (החל ב- 01.01.2023)), יילקחו בחשבון 60%.
  4. ההכנסה שתובא בחשבון הינה הסכומים שהתקבלו מסעיף 2 ומסעיף 3.
  5. הסכום שישולם יהיה בגובה שיעור התקנות לאחר הפחתת הסכום שחושב למעלה (סעיף 4) או בגובה שנקבע בפסק הדין למזונות – הסכום הנמוך מבין השניים.
  • הכנסה שלא מעבודה - אישה שהכנסתה שלא מעבודה (קצבה של המוסד לביטוח לאומי, למעט גמלה מחליפת שכר ולרבות דמי אבטלה, קצבה מגופים אחרים, שכר דירה וכן הון ורכוש) היא בסכום השווה לסכום המגיע לה על-פי התקנות או עולה עליו, לא תהיה זכאית לתשלום מזונות מהביטוח הלאומי. לפירוט הסכומים על פי התקנות.
    את סכום ההכנסה של האישה שלא מעבודה יש להפחית מהסכום המגיע לה על-פי התקנות.
  • כספים המתקבלים מבני משפחה - סכומים המופקדים באופן קבוע בחשבון הבנק של האישה, במשך 6 חודשים מתוך 9 חודשים באותה השנה הקלנדרית (מ 1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה).