תקופת הזכאות


הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שהוגשה בו התביעה, אך לא לפני שעברו 90 יום מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות. אם אינו מקבל קצבת נכות  - מיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים לנכים).

עם זאת, רופא הביטוח הלאומי רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים לפני הגשת התביעה, ובתנאי שהאדם עונה על כל התנאים המזכים בקצבה. 

החל בספטמבר 2012 נכה שנמצא כתלוי בעזרת אדם אחר 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה לו  נכות רפואית בשיעור של 75% (לשירותים מיוחדים) - תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מיום שנעשה זכאי לקצבת הנכות, ובתנאי שלא קיבל גמלה לילד נכה בתקופה זו.

גבר ואשה שהגיעו לגיל פרישה  אינם זכאים לקצבה, אלא אם כן הגישו את התביעה לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, יימשך תשלום הקצבה לאחר גיל הפרישה כל עוד עונה לתנאי הזכאות.