למקבל קצבאות נוספות במוסד


אלמנה של אסיר ציון שנפטר, אינה יכולה לקבל גם תגמול לבן זוג וילדים של אסיר ציון שנפטר וגם קצבת שאירים. האלמנה תבחר בין התגמול לקצבת שאירים על-פי הסכום הגבוה מביניהם.

אם אתה עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת של הביטוח הלאומי -  לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל את שתי הקצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.