מענק פטירה לבני משפחה של הנפטר


מענק פטירה משולם לבן זוג של נפטר, שקיבל עד לפטירתו אחת מהקצבאות האלה:
קצבת אזרח ותיק, הבטחת הכנסה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, שאירים או אסירי ציון.

אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו, בתנאי שהילד עונה על הגדרת ילד על פי החוק.

ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה - יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה.

סכום המענק הוא 9,930 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

תשלום המענק

מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי.

מקרים מיוחדים

פטירת בן זוג של מקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה

אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה - ישולם למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי,
ואין צורך להגיש תביעה.

פטירת שני בני זוג בהפרש זמן קצר

אם שני בני הזוג נפטרו בהפרש זמן קצר - ישולם מענק פטירה לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה, בתנאי שמתקיימים כל התנאים האלה:

  1. בן הזוג השני היה זכאי לקבל מענק פטירה עבור בן זוגו שנפטר ולא קיבל.
  2. בן הזוג השני נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת בן  זוגו.
  3. אין לבן הזוג  הראשון ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.

במקרה זה המענק אינו משולם אוטומטית, ויש למלא תביעה לתשלום מענק פטירה.