מענק פטירה


מענק פטירה רגיל

אם נפטר מקבל קצבת נכות מעבודה, שהגיע לגיל הפרישה או שהיתה לו דרגת נכות של 50% ויותר, ישולם מענק חד-פעמי לבן זוגו, ובאין בן זוג - לילדו, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד לפי חוק הביטוח הלאומי.

לתשומת הלב,
אם אין למנוח בן זוג בשעת הפטירה, משולם מענק הפטירה רק לילד שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, או בתנאים מסוימים, גם לילד שעדיין לא מלאו לו 24 שנים - הכול בהתאם לפירוט בהגדרת ילד על פי החוק.

שיעור מענק הפטירה - 9,613 ש"ח (החל ב- 01.01.2023) .

מענק פטירה ישולם גם בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה, ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה למענק פטירה):
1. מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
2. בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם מענק פטירה.
3. אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.

מענק פטירה מוגדל

במקרים הבאים ישולם מענק חד פעמי מוגדל, בסכום השווה לקצבת נכות מעבודה בשיעור 60% כפול 36. המענק המוגדל ישולם לבן זוגו של המנוח, ובאין בן זוג - לילדו, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד לפי חוק הביטוח הלאומי:

  • הנפטר היה זכאי לקצבת נכות מעבודה בשיעור של 50% לפחות, בעד 36 החודשים שבסמוך לפני הפטירה.
  • בן זוגו או ילדו של הנפטר אינם זכאים לקצבת תלויים, מכיוון שהפטירה לא נגרמה בשל פגיעה בעבודה.
  • הכנסתו הממוצעת של בן הזוג של הנפטר בשנה שקדמה לפטירה אינה עולה על השכר הממוצע במשק כפול 2.

מענק פטירה מוגדל ישולם בשני תשלומים שווים במועדים הבאים:
הראשון - עם פקיעת הזכות לקצבת נכות מעבודה בשל הפטירה
השני - בתום שנה ממועד הפטירה.

אין זכאות גם למענק פטירה רגיל וגם למענק פטירה מוגדל.