מידע לעובד זר


עובד זר יצרף לתביעה לדמי פגיעה אשרת שהייה בתוקף וצילום של הדרכון.

בזמן הפגיעה, על המעסיק למלא לעובד טופס בל/250 לשם הפנייתו לטיפול רפואי.

עובד זר שנפגע בעבודתו אצל מעסיקו, יחולו עליו התנאים שחלים על עובד שכיר.

תביעה לדמי פגיעה בל/211  ניתן להגיש בכל אחד מסניפי הביטוח הלאומי, והיא תטופל בסניף על פי כתובת מקום המגורים של העובד הזר בארץ.