דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

גמלת נכות מעבודה

​מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה והוכרה תביעתו לדמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה- קצבה או מענק. על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואיתשתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או  מענק בהתאם להוראות החוק

גם מבוטח שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.

 

הגשת התביעה

את טופס התביעה לקצבת נכות מעבודה  ניתן למלא באופן מקוון או למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
מבוטח שנקבעה לו דרגת נכות מעבודה (גם בשיעור 0%), אינו זכאי עוד לתשלום גמלת דמי פגיעה בעד אותה הפגיעה.

יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי להגיש את התביעה לקצבת הנכות מעבודה סמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה.

הגבלת שכר הטרחה שמותר למייצג לגבות ממך

למידע נוסף

קביעת דרגת נכות

למידע נוסף
​מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי, והם מומחים בליקויים הרפואיים מסוג פגיעתו של המבוט

סימולטור לחישוב דרגת נכות משוקללת

למידע נוסף

שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית

למידע נוסף

ערר על החלטת הוועדה הרפואית

למידע נוסף

על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון אפשר לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 יום נוספים.

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום.

החמרה במצב הרפואי לאחר קביעת ועדה רפואית

למידע נוסף

מחשבון לחישוב גמלת נכות מעבודה (מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה)

למידע נוסף

שיעורי גמלת נכות מעבודה

למידע נוסף

קצבת נכות מעבודה משולמת מדי חודש ב-28 בחודש, לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה. 

תעודת נכה
מי שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות (קבועה) בשיעור של 20% ומעלה, יעניק לו המוסד לביטוח לאומי תעודת נכה.

חבר קיבוץ או מושב שיתופי רשאים לבקש שקצבתם תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

נכה עבודה שדרגת נכותו 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול 30 (מקסימום קצבת הנכות מעבודה לחודש 32,839 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) למבוטח השכיר ולמבוטח העצמאי). קצבת הנכות משתנה בדרך כלל בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

מענק הנכות מעבודה וכל תשלום חד פעמי אחר משולמים אף הם לזכות חשבון הבנק של המבוטח לפי הרשום בטופס התביעה לקצבה.
סכום המענק שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

ניכויים מתשלום הקצבה

למידע נוסף
  • פטור מתשלום דמי ביטוח
  • ניכויי חובות במוסד לביטוח לאומי
  • ניכוי דמי ביטוח בריאות
  • ניכוי מהקצבה לארגון "נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל"

למקבל קצבאות נוספות

למידע נוסף
  • הזכאי לקצבת נכות מעבודה בעד פגיעה אחרת
  • הזכאי ליותר מקצבה אחת במוסד לביטוח לאומי
  • הזכאי עקב מאורע אחד לקצבת נכות מעבודה ולתגמול או למענק לפי חוק אחר

זכאות להשלמת הכנסה

למידע נוסף
מי שמקבל קצבת נכות חודשית מעבודה, ושהכנסתו והכנסת בן זוגו נמוכות, רשאי לתבוע השלמת הכנסה. את התביעה יש להגיש במחלקת הבטחת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.

 

 

תשלום הקצבה לשוהה בחוץ לארץ

מקבל קצבת נפגעי עבודה השוהה בחו"ל וכן מי שהיגר מהארץ, חייבים להודיע למוסד בכתב על הנסיעה או ההגירה ולבקש את המשך תשלום הקצבה. אם אישר המוסד את המשך התשלום, תועבר הקצבה לחשבונך בארץ או בחו"ל על פי בקשתך.

תושבים זרים שזכאים לקצבת נפגעי עבודה וחזרו לארצם,  תועבר הקצבה לחשבון הבנק שלהם בחו"ל.

זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות מעבודה במוסדות שונים

למידע נוסף

משרד התחבורה
ארגון נכי תאונות עבודה
ביטוח הדדי
משרד האוצר /נציבות מס הכנסה
משרד האוצר/מס רכישה
משרד הבינוי והשיכון
משרד המשפטים/אגף רישום מקרקעין
רשויות מקומיות
משרד המשפטים/נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי

מקבל קצבת נכות מעבודה שנפטר, ולא גבה את מלוא סכום הקצבה שהגיעה לו, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים). אם הזכאי לקצבה לא הניח אחריו שאירים, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו מבלי שקיבל תמורה.

הסכום שישולם לא יעלה על סכומי הקצבאות ששולמו לזכאי בששת החודשים שלפני פטירתו.

את התביעה לתשלום הקצבאות יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפטירה. 

אם נפטר זכאי לקצבת נכות מעבודה בלי שהגיש תביעה לקצבה, זכאים שאיריו להגיש תביעה לקצבה שהגיעה לו בתוך 12 חודשים מיום פטירתו.

מענק פטירה

למידע נוסף

מענק פטירה רגיל

אם נפטר מקבל קצבת נכות מעבודה, שהגיע לגיל הפרישה או שהיתה לו דרגת נכות של 50% ויותר, ישולם מענק חד-פעמי לבן זוגו, ובאין בן זוג - לילדו, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד לפי חוק הביטוח הלאומי.

לתשומת הלב,
אם אין למנוח בן זוג בשעת הפטירה, משולם מענק הפטירה רק לילד שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, או בתנאים מסוימים, גם לילד שעדיין לא מלאו לו 24 שנים - הכול בהתאם לפירוט בהגדרת ילד על פי החוק.

שיעור מענק הפטירה -  8,757 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

מענק פטירה ישולם גם בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה, ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה למענק פטירה):
1. מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
2. בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם מענק פטירה.
3. אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.

 
 

 
Please Wait