זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות מעבודה במוסדות שונים


משרד התחבורה
ארגון נכי תאונות עבודה
ביטוח הדדי
משרד האוצר /נציבות מס הכנסה
משרד האוצר/מס רכישה
משרד הבינוי והשיכון
משרד המשפטים/אגף רישום מקרקעין
רשויות מקומיות
משרד המשפטים/נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות

משרד התחבורה

תג חניה – מקבל קצבת נכות מעבודה בעל דרגת נכות רפואית בשיעור 60% ומעלה עשוי להיות זכאי לקבלת תג חניה ממשרד התחבורה. את הבקשה יש להפנות למשרד התחבורה.

מידע נוסף באתר נשרד התחבורה

ארגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל

נכה עבודה המקבל קצבת נכות מעבודה ובעל דרגת נכות לצמיתות של 20% ויותר וכן אלמנה המקבלת קצבה לבן משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה רשאים להצטרף לארגון הנכים.
מטרות הארגון הן לסייע לציבור הנכים להשתקם שיקום פיזי, כלכלי, מקצועי וכל שיקום אחר, ולהחזיר אותם למעגל העבודה; לפעול להרחבת זכויותיהם של החברים בחוק ובתקנות; לייצג את החברים בפני המוסדות הממלכתיים, הציבוריים וכן בפני גופים פרטיים, ולתת להם ייעוץ משפטי ואחר.
דמי החברות לארגון מנוכים מדי חודש מהקצבה החודשית, וניתן בכל עת לבטל את החברות בארגון על ידי פנייה בכתב למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

מידע נוסף באתר הארגון

ביטוח הדדי

נכה עבודה, המקבל קצבת נכות מעבודה ובעל דרגת נכות לצמיתות של 20% ויותר וגילו פחות מ-69 רשאי להצטרף לביטוח ההדדי של ארגון הנכים.

למען הסר ספק, גם מי שאינו חבר בארגון הנכים רשאי להצטרף לביטוח ההדדי.
הביטוח ההדדי הוא למעשה ביטוח חיים המעניק לשאירי הנכה מענק של 100,000 ש"ח במקרה של פטירה, חס וחלילה, שאירעה עד גיל 70, ומענק של 50,000 ש"ח אם הפטירה אירעה מגיל 70 ועד הפסקת הביטוח בגיל 75.

ההצטרפות לביטוח ההדדי כרוכה בניכוי פרמיה חודשית מקצבת הנכות מעבודה, ואפשר בכל עת לבטל את הביטוח על ידי פנייה בכתב למחלקת נפגעי עבודה בסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים.

בכל פנייה בנושא הביטוח אפשר לפנות לסוכן הביטוח, מר טרבלסי אבישי בטל' 08-6277123, פקס 08-6277377

משרד האוצר / מס הכנסה

נכה עבודה בעל דרגת נכות בשיעור של 100%, או בתנאים מסוימים 90%, עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה בהתאם לכללים שנקבעו.
את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.

משרד האוצר / מס רכישה

נכה עבודה בעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 50% לפחות מתאונה אחת, ונכה שדרגת נכותו לצמיתות היא 90% לפחות מכמה פגיעות, עשוי להיות זכאי להנחה במס רכישה.
את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

משרד הבינוי והשיכון

מקבל קצבת נכות מעבודה בעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% לפחות עשוי להיות זכאי לסיוע ברכישת דירה או סיוע בשכר דירה.
את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל סניף בנק למשכנתאות.
המוסד לביטוח לאומי מעביר למשרד השיכון את רשימת הנכים העשויים להיות זכאים במשרד השיכון.

משרד המשפטים/ אגף רישום מקרקעין

נכה עבודה עשוי להיות פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.

את הבקשה יש להגיש בפנייה אישית או בכתב אל אחת מלשכות רישום המקרקעין ברחבי הארץ.

רשויות מקומיות

הנחה במסי ארנונה - נכה עבודה בעל דרגת נכות בשיעור 90% לפחות עשוי להיות זכאי להנחה במסי ארנונה.
את הבקשה להנחה יש להגיש ליחידת הגבייה ברשות המקומית.
המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי שנה לרשויות המקומיות את רשימת הנכים העשויים להיות זכאים להנחה.

משרד המשפטים/ נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלויות

מרכז מידע בדבר חוקים, תקנות, נהלים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות, לשכה לפניות ציבור ייעוץ בנושאי נגישות.
אפשר לפנות לנציבות בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני.

הערה כללית: המידע מועבר כשירות לציבור וההחלטה למתן הנחות והטבות היא באחריות הגופים השונים בלבד.
לבירורים נוספים ולהגשת בקשה להנחה/ הטבה, יש לפנות לגורם הרלבנטי שנותן ההנחה/הטבה.