גמלת שאירים מיוחדת


אם את תושבת ישראל והיית נשואה לתושב ישראל שנפטר, ולא היה מבוטח בביטוח שאירים, בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60 - 62, בהתאם לחודש לידתו, ישלם המוסד לביטוח לאומי לך ולילדי המנוח גמלת שאירים מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאת עונה על כל התנאים הבאים.

  • המנוח היה תושב קבע, שעלה לארץ לפי חוק השבות ונעשה תושב ישראל לאחר שמלאו לו 60 שנים.
  • השאירים הם: אלמנה שהיתה גרה עם המנוח או יתום של המנוח, בהתאם להגדרתם בתנאי השלישי לזכאות.
  • עמידה במבחני הכנסות.
  • האלמנה והילדים אינם מקבלים קצבה אחרת, או שמקבלים קצבה אחרת בסכום נמוך.

לתשומת הלב,

אם נפטרה עולה, שאינה עקרת בית, רק ילדיה יהיו זכאים לגמלה.
אם נפטרה עולה שהיא עקרת בית (אשה נשואה שעלתה לארץ לאחר גיל 60-62), שאיריה לא יהיו זכאים לגמלה שאירים מיוחדת.

 

שיעורי הגמלה המיוחדת

שיעורי הגמלה המיוחדת (לאלמנה ולילדיו של המנוח) שווים לשיעורי קצבת השאירים שעל פי חוק הביטוח הלאומי, אך ללא תוספת ותק. תוספת השלמת הכנסה תשולם על פי תנאי הזכאות.


מענק שאירים
אלמנה ללא ילדים שאינה זכאית לגמלת שאירים מיוחדת בגלל גילה (פחות מ-40), תקבל מענק שאירים (36 קצבאות חודשיות)

מענק נישואין
אלמנה שמקבלת גמלת שאירים מיוחדת ונישאת, עשויה לקבל, בתנאים מסוימים, מענק נישואין.
אם היא חדלה להיות נשואה בתוך 10 שנים מיום שנשאה, היא תהיה עשויה לקבל, בתנאים מסוימים, גמלת שאירים מיוחדת.


דמי מחיה ליתום
ישולמו לאלמנה בתנאים מסוימים. להגשת התביעה יש למלא טופס בקשה לדמי מחיה ליתום.

מענק בר/בת מצווה
לא ישולמו לילדיו של המנוח.

שהות בחו"ל
אם בכוונתך לצאת מהארץ, עליך לדווח על כך לביטוח לאומי. אם את שוהה בחו"ל זמן ממושך, וממשיכה לקבל את גמלת השאירים המיוחדת, עלול להיווצר לך חוב לביטוח הלאומי.

הגשת תביעה לגמלה

כדי לקבל גמלת שאירים מיוחדת, יש להגיש תביעה בטופס תביעה לגמלת שאירים מיוחדת בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
טופס התביעה להשלמת הכנסה מצורף לטופס התביעת לגמלת שאירים מיוחדת (רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה בטופס התביעה).


חשוב להגיש את התביעה סמוך למועד הפטירה.

מועד התשלום
גמלה השאירים המיוחדת תשולם ב–28 בחודש ורק החל ב–1 בחודש שבו הגשת את התביעה (תשולם גמלה בעד התקופה שקדמה לחודש הגשת התביעה- בתנאים מסוימים).