שוהה בחו"ל


אם אתה שוהה בחו"ל, תשולם לך קצבת השאירים בחו"ל לתקופה של עד 3 חודשים.
קצבתך תשולם לזכות חשבון הבנק שלך בישראל.

אם אתה מתכוון לשהות בחוץ לארץ יותר מ–3 חודשים, עליך להודיע למחלקת אזרח ותיק ושאירים בסניף שטיפל בך על נסיעתך.
בתנאים מיוחדים נוסיף לשלם לך את הקצבה בזמן שהותך בחו"ל גם לאחר התקופות שצוינו למעלה.

תוכל להודיע לנו על השהות בחו"ל באמצעות האתר

מי שמתגורר במדינת אמנה

 מי שמתגורר במדינות אמנה עשוי לקבל את הקצבה בארצות אלה, גם אם הנפטר לא היה תושב ישראל בעת הפטירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות האתר

שאירים המתגוררים בארה"ב

עשויים לקבל את הקצבה בהיותם בארה"ב, רק אם הנפטר היה תושב ישראל בעת הפטירה, והם קיבלו על-פי החוק קצבת שאירים לפני שיצאו לארה"ב.

שליחת אישור חיים

שוהים בחו"ל המקבלים קצבת שאירים מהביטוח הלאומי, נדרשים פעם בשנה להמציא טופס "אישור חיים" חתום על ידי הקונסוליה\נוטריון מוכר\רשות מקומית\ מוסד סוציאלי למוסד לביטוח לאומי בישראל. 


מקבל השלמת הכנסה שעדיין לא הגיע לגיל הפרישה 

חייב להודיע על כל יציאה לחו"ל.
עבור כל חודש מלא (מ–1 בחודש עד 31 בחודש או 30 בחודש) שאתה שוהה בחו"ל, לא תשולם לך תוספת השלמת ההכנסה.

אם יצאת לחו"ל יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית אחת (מינואר עד דצמבר באותה השנה), ביציאתך השנייה לחו"ל וביציאות הבאות לחו"ל - לא תשולם לך תוספת השלמת ההכנסה בעבור החודש שבו יצאת לחו"ל וגם בעבור החודש שבו חזרת מחו"ל.

מקבל השלמת הכנסה שהגיע לגיל הפרישה 

חייב להודיע כל כל יציאה לחו"ל.
הכללים לקבלת תוספת השלמת הכנסה בחו"ל ראה בכללים החלים על מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה.


מקבלת גמלת שאירים מיוחדת בחו"ל

מקבלת גמלת שאירים מיוחדת בחו"ל תיבדק זכאותה להמשך תשלום גמלת השאירים המיוחדת על-פי תקופת שהותה בחו"ל:

  • אם היא שוהה בחו"ל באופן זמני וממשיכה להיות תושבת ישראל, היא תמשיך לקבל את הגמלה המיוחדת במשך חודש קלאנדרי אחד בלבד לאחר חודש ממועד יציאתה לחו"ל. לאחר מועד זה תופסק הגמלה.
    הגמלה תחודש על פי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי בחודש שבו תחזור לארץ.
  • אם היא שוהה בחו"ל זמן ממושך, תופסק הגמלה מהחודש שבו יצאה מן הארץ. הקצבה תחודש רק אם תוכר כתושבת ישראל.