מקבל תוספת השלמת הכנסה


לפני שאתה יוצא לחו"ל, חשוב שתקרא בעיון את דברי ההסבר המובאים כאן על הזכאות שלך לתוספת השלמת הכנסה בעת שאתה שוהה בחו"ל.

בעת שהותך בחו"ל אתה עשוי להמשיך ולקבל תוספת השלמת ההכנסה, עד מקסימום של 72 ימים (רצופים או לא רצופים) בשנה קלנדרית אחת (מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר).
זכאותך לתשלום התוספת תלויה במספר הפעמים שאתה יוצא לחו"ל באותה השנה ובמספר הימים שאתה שוהה שם בכל נסיעה.

חשוב שתדע:

שהות בחו"ל במשך 101 ימים ויותר בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה, או נסיעה לחו"ל בפעם החמישית באותה השנה - שוללים את זכאותך לתשלום תוספת השלמת הכנסה בעד כל תקופות השהות שלך בחו"ל באותה השנה (מ- 1 בינואר עד 31 בדצמבר). ואם קיבלת כבר תשלום בעד תקופות קודמות באותה השנה, תיאלץ להחזיר את הכספים שקיבלת.

להלן פירוט הכללים לקבלת תוספת השלמת הכנסה בעת השהות בחו"ל:

בנסיעה הראשונה, השנייה והשלישית לחו"ל באותה השנה

אתה עשוי להיות זכאי לתוספת בהתאם לכללים האלה:

 • אם שהית בחו"ל פחות מ-72 ימים בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה –
  תשולם לך התוספת עבור כל תקופת השהות בחו"ל.

 • אם שהית בחו"ל יותר מ-72 ימים אך פחות מ-100 ימים בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה - תשולם לך התוספת עבור התקופה שעד 1 בחודש שבו הצטברו לך 72 ימי שהות בחו"ל באותה השנה. ומתאריך זה לא תהיה זכאי לתוספת.
  תשלום התוספת יחודש לך ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.

 • אם שהית בחו"ל 100 ימים ויותר בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה - תישלל זכאותך לתשלום התוספת בעד כל תקופות השהות שלך בחו"ל באותה השנה, ואם קיבלת כבר תשלום בעד תקופות קודמות באותה השנה, תיאלץ להחזיר את הכספים שקיבלת.
  תשלום התוספת יחודש לך ב- 1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.

בנסיעה הרביעית לחו"ל באותה השנה

לא תהיה זכאי לתוספת. תשלום התוספת יופסק ב-1 בחודש שבו יצאת לחו"ל בפעם הרביעית.

 • אם שהית פחות מ-100 ימים בסך הכול בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה - תשלום התוספת יופסק ב-1 בחודש שבו יצאת לחו"ל, ויחודש ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.*

 • אם שהית 100 ימים ויותר בנסיעה אחת או בכמה נסיעות באותה השנה - תישלל זכאותך לקבלת תוספת עבור כל התקופות ששהית בחו"ל בכל נסיעותיך באותה השנה, ויהיה עליך להחזיר לביטוח הלאומי את הסכומים שקיבלת עבור התוספת בשלושת היציאות הקודמות.
  תשלום התוספת יחודש לך ב-1 בחודש שלאחר חזרתך לארץ מהנסיעה האחרונה באותה השנה.

בנסיעה החמישית באותה השנה 

תישלל זכאותך לקבלת תוספת עבור כל התקופות ששהית בחו"ל בכל נסיעותיך באותה השנה, ויהיה עליך להחזיר לביטוח הלאומי את הסכומים שקיבלת עבור התוספת ששולמה לך בעד תקופות קודמות באותה השנה.

לתשומת לבך,

לצורך חישוב תקופות השהות בחו"ל:

 • אין מונים את יום היציאה ואת יום הכניסה.
 • אין מונים את היציאות וימי השהייה בחו"ל שהיו לך באותה השנה, לפני המועד שבו נעשית זכאי לתוספת השלמת ההכנסה. חשוב להבהיר שאם נשללה זכאותך לתוספת השלמת הכנסה בתקופות ששהית בחו"ל, על פי הכללים המפורטים כאן, יציאות אלה נלקחות בחשבון, ולא תהיה זכאי לתוספת עד סוף השנה אותה השנה הקלנדרית. 

תשלום תוספת השלמת הכנסה לבן זוג / בת זוג של מקבל הקצבה:

 • בני זוג שיצאו וחזרו ביחד - מונים את הימים ששהו בחו"ל פעם אחת וכן את מספר היציאות.
 • בני זוג שיצאו בנפרד וחזרו בנפרד, ואין ימים שבהם שהו יחד בחו"ל - מונים את הימים ששהו בחו"ל ואת מספר היציאות של כל אחד בנפרד, כלומר כל יציאה של אחד מהם תיחשב כיציאה אחת.
 • במקרים שאין זכאות לתוספת השלמת הכנסה לזוג, בגלל שאחד מהם נמצא בחו"ל - תיבדק הזכאות של בן הזוג שנשאר בארץ כיחיד.

מי שיצא לחו"ל בגלל אבל

מי שיצא לחו"ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר - היציאה הזאת, לפי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי, לא תיחשב במניין היציאות לחו"ל באותה שנה קלנדרית.

מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי

מי שיצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי שאין אפשרות לקבלו בארץ או מי שנלווה לבן משפחה חולה לצורך קבלת טיפול רפואי כזה, וקיבל אישור ליציאה ממשרד הבריאות, יוסיף לקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל, אך לא יותר מ-6 חודשים.

 

אתה מתבקש להודיע לסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריך על כל יציאה שלך לחו"ל, ואם אתה נשוי, אתה מתבקש להודיע גם על יציאת בת הזוג לחו"ל.