דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

ביטוח אזרח ותיק  הוא אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של הביטוח הלאומי, והוא נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.
לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) זכאי תושב/ת ישראל שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62-60,  והוא עונה על תנאי הזכאות.

מי שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, תשולם לו, בתנאים מסוימים גמלת אזרח ותיק מיוחדת.

תושב ישראל שעבר להתגורר במדינת אמנה, עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק, גם אם חדל להיות תושב בישראל.

תושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ, ועבר להתגורר בחוץ לארץ, עשוי להמשיך ולקבל את הקצבה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

 

תנאי זכאות

למידע נוסף

לרשותכם מחשבון (סימולאטור) לבדיקת הכנסה מותרת וזכאות לקצבת אזרח ותיק. באמצעות מענה על שאלון, תוכלו לבדוק אם אתם עונים על תנאי הזכאות, ולפיכך עשויים להיות זכאים לקצבה.

באתר זה מפורטים חמשת תנאי הזכאות לקבלת הקצבה. עליכם לענות על כולם, כדי להיות זכאים לקצבה.

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

כדי לקבל קצבת אזרח ותיק, יש להגיש תביעה בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק בסמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מהמועד הזה.
אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך.
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

לתשומת לבכם, חודש לפני שהמבוטח מגיע לגיל הפרישה שולח אליו הביטוח הלאומי לביתו את טופס התביעה לקצבת זקנה, לפי הכתובת המופיעה במשרד הפנים.
בטופס שנשלח למבוטחים רשומים כבר הפרטים האישים שלהם, ולנשים מצורף דף על תקופות הביטוח שצברו.

מקום התשלום

למידע נוסף

שים לב, כדי שתוכל לקבל את הקצבה, עליך לפתוח חשבון בבנק. בטופס התביעה עליך לרשום את שם הבנק וכתובתו ואת מספר החשבון, שאליו תועבר הקצבה.

מועד התשלום

הקצבה משולמת ב–28 בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

 • אם נולדת לפני 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.
 • אם נולדת לאחר 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה, אבל אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבתך תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה. 

שיעורי הקצבה

למידע נוסף

מעודכן ל- 01.01.2017

סכום הקצבה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1,531 ש"ח ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,301 ש"ח . סכום הקצבה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד -  1,617 ש"ח , ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת  מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג) -  2,387 ש"ח .
אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

על סכומים אלה מתוספות התוספות הבאות:

תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק

למידע נוסף

תוספת הוותק מתוספת לסכום הקצבה הבסיסית המגיעה לך (בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה). 

תוספת הוותק מחושבת לפי שנות הביטוח שצברת, כפי שמפורט בהמשך. כשנת ביטוח מלאה ייחשבו לך 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל- 50% מהקצבה.

תוספת דחיית קצבה

למידע נוסף

תוספת דחיית קצבה משולמת במקרים שלא היתה זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה.

תוספת בעד בן זוג וילדים

למידע נוסף
מקבל קצבת אזרח ותיק עשוי להיות זכאי לתוספת בעד "תלויים", כלומר בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה. התוספת תשולם רק בעבור מי שעונים על הגדרת "בת זוג", "בן זוג" ו"ילדים" על פי חוק ביטוח אזרח ותיק.

 

אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית , אינה זכאית לתוספת בעד ה"תלויים" (בן זוג וילדים).

הגדרת בן זוג, בת זוג וילד לעניין קצבת אזרח ותיק

למידע נוסף

קצבת אזרח ותיק חלקית מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק

אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לך "קצבת אזרח ותיק חלקית" - הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מסכום הכנסתך העולה על "ההכנסה המרבית" - ובלבד שסכום קצבת אזרח ותיק החלקית" המגיעה לך הוא לפחות 153 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש.


על "קצבת אזרח ותיק החלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינך מקבל אותה, יובא בחשבון הזמן המזכה אותך בתוספת ותק ובתוספת דחיית קצבה.
 
פרטים נוספים ב"מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק"

ניכויים מתשלום הקצבה

למידע נוסף

דמי ביטוח בריאות

מקצבת אזרח ותיק שלך (גבר, גרושה,רווקה אלמנה שאינה מקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה או אינה מקבלת קצבת שאירים)ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש ליחיד ו- 283 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש לזוג. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש (ליחיד וגם לזוג).

לתשומת לבך,
- אם אתה עובד כשכיר, והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.

- אם אתה מקבל תוספת בקצבת האזרח ותיק שלך בעד בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת 

  כשכירה.

- אם אינך מקבל את התוספת בקצבת האזרח ותיק שלך בעד בת הזוג, מכיוון שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי 

  ביטוח בריאות לזוג.

-אשה נשואה-דמי ביטוח בריאות לא מנוכים מקצבת האזרח ותיק שלה.​

 

תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק

למידע נוסף
הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק שאין להם הכנסות מלבד קצבת האזרח ותיק, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום.
מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות בסך 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

למקבל קצבאות נוספות במוסד

למידע נוסף

על פי החוק, לא ישלם לך המוסד לביטוח לאומי כמה קצבאות בעד פרק זמן אחד, ועליך לבחור באחת הקצבאות (חוץ מקצבת ילדים וגמלת סיעוד, שישולמו לך גם בזמן שאתה זכאי לקצבת אזרח ותיק).

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.

מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת אזרח ותיק

 • מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את הקצבאות הללו עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.
   
  מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת אזרח ותיק, קצבת האזרח ותיק שלהם לא תפחת משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.
 • מקבלי דמי אבטלה, גברים ונשים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.

שהות בחו"ל

למידע נוסף

הזכות לקצבת אזרח ותיק ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח אזרח ותיק. 

לפי סעיף 324 לחוק מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת אזרח ותיק בזמן שהותו בחו"ל לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה במשך 3 חודשים נוספים. 
הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את קצבת אזרח ותיק בחו"ל לאחר התקופה הזאת, למי שעונים על התנאים המפורטים בהמשך.

חשוב שתודיע לביטוח הלאומי אם בכוונתך לצאת מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים, כדי לבדוק את זכאותך לקבלת הקצבה בחו"ל. 

אישה שמקבלת קצבת אזרח ותיק כעקרת בית אינה זכאית להמשיך ולקבל את קצבת אזרח ותיק שלה מעבר ל-3 חודשים.

לא תשולם קצבה למי שנמצא במדינת אוייב. 

 

גמלת אזרח ותיק מיוחדת

למידע נוסף
אם אתה תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק  ותיקואינו זכאי לקצבת אזרח ותיק בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, ישלם לך המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאתה עונה על כל התנאים המפורטים בהסכם שנחתם בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, להלן התנאים: 

מענק חימום

למידע נוסף

מענק החימום הוא מענק חד-פעמי, המשולם פעם בשנה למקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או למקבל גמלת זקנה מיוחדת, העונה על שלושת התנאים הבאים:

 • הוא הגיע לגיל פרישה.
 • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל את קצבת הזקנה, והוא ממשיך לקבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.
 • הוא מתגורר ביישוב המוגדר "קר" על-פי החוק, במשך חודשיים לכל הפחות.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 553 ש"ח (החל ב- 01.01.2017), והוא משולם באופן אוטומטי במהלך חודש אוקטובר.

קצבה שלא נגבתה על-ידי הזכאי

מקבל קצבת אזרח ותיק שנפטר, ולא גבה את מלוא הקצבה שהגיעה לו, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (בלי תוספת השלמת הכנסה) לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים). באין שאירים ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (אך לא יותר מסכום הקצבה בעד 6 החודשים האחרונים שלפני פטירת הזכאי לקצבה) למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם. שים לב, הזכות לקצבת אזרח ותיק אינה עוברת בירושה.

כדי לקבל את סכום הקצבה שלא נגבתה, יש למלא טופס תביעה ליתרת קצבה.
 

מענק פטירה

למידע נוסף

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

כללי בטיחות בדרכים לקשישים

למידע נוסף
 
מחשבוני זכויות בנושאי זקנה

Please Wait