דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

זקנה

ביטוח זקנה הוא אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי, והוא נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.
לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי זכאי תושב/ת ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.

 

תנאי זכאות

למידע נוסף

לרשותכם מדמה (סימולאטור) לבדיקת זכאות לקצבת זקנה. באמצעות מענה על שאלון, תוכלו לבדוק אם אתם עונים על תנאי הזכאות, ולפיכך עשויים להיות זכאים לקצבה.

באתר זה מפורטים חמשת תנאי הזכאות לקבלת קצבת הזקנה. עליכם לענות על כולם, כדי להיות זכאים לקצבה.

מחשבון (סימולאטור) לבדיקת הכנסה מותרת וזכאות לקצבת זקנה

למידע נוסף

מחשבון לחישוב גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת זקנה

למידע נוסף

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה בסמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה.
אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך.
אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

מקום התשלום

למידע נוסף

שים לב,  כדי שתוכל לקבל את הקצבה, עליך לפתוח חשבון בבנק. בטופס התביעה עליך לרשום את שם הבנק וכתובתו ואת מספר החשבון, שאליו תועבר הקצבה.

מועד התשלום

קצבת הזקנה משולמת ב–28 בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת.

  • אם נולדת לפני 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.
  • אם נולדת לאחר 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה, אבל אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבתך תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה. 

שיעורי הקצבה

למידע נוסף

מעודכן ל- 01.01.2016

סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא 1,531 ש"ח ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,301 ש"ח . סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני 80 ומעלה, ליחיד -  1,617 ש"ח , ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת  מקצבה ליחיד של בן 80 וכן תוספת בעד בן זוג) -  2,387 ש"ח .
אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

על סכומים אלה מתוספות התוספות הבאות:

תוספת ותק לקצבת הזקנה

למידע נוסף

תוספת הוותק מתוספת לסכום הקצבה הבסיסית המגיעה לך, והיא מחושבת לפי תקופות הביטוח שצברת, כפי שמפורט בהמשך.

תוספת הוותק מחושבת כך: תשולם לך תוספת בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית שלך, בעד כל שנת ביטוח מלאה, שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.
כשנת ביטוח מלאה ייחשבו לך 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

דוגמאות:

גבר צבר 30 שנות ביטוח - הוא יקבל תוספת בשיעור של 2% על כל שנה שלאחר 10 השנים הראשונות, כלומר: (30-10)*2%=40%.

גבר צבר 40 שנות ביטוח - בחישוב של 2% כל כל שנה שלאחר 10 השנים הראשונות, מתקבל: (40-10)*2%= 60%. ואולם הגבר יקבל תוספת בשיעור של 50% בלבד (מקסימום התוספת)

מכאן, שמי שצובר יותר מ- 35 שנות ביטוח, יקבל רק 50% תוספת ותק.

לרשותך מחשבון תוספת ותק, שבאמצעותו תוכל לדעת מה סכום תוספת הוותק המגיעה לך.


תוספת דחיית קצבה

למידע נוסף

תוספת דחיית קצבה משולמת במקרים שלא היתה זכאות לקצבת זקנה בגלל הכנסות מעבודה, או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה.

תוספת בעד בן זוג וילדים

למידע נוסף
מקבל קצבת זקנה עשוי להיות זכאי לתוספת בעד "תלויים", כלומר בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה. התוספת תשולם רק בעבור מי שעונים על הגדרת "בת זוג", "בן זוג" ו"ילדים" על פי חוק ביטוח זקנה.

 

אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית , אינה זכאית לתוספת בעד ה"תלויים" (בן זוג וילדים).

הגדרת בן זוג, בת זוג וילד לעניין קצבת זקנה

למידע נוסף

קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לך "קצבת זקנה חלקית" - הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מסכום הכנסתך העולה על "ההכנסה המרבית" - ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לך הוא לפחות 153 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש.


על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינך מקבל אותה, יובא בחשבון הזמן המזכה אותך בתוספת ותק ובתוספת דחיית קצבה.
 
פרטים נוספים ב"מבחן הכנסות מגיל הפרישה עד לגיל הזכאות לקצבת זקנה"

ניכויים מתשלום הקצבה

למידע נוסף

דמי ביטוח בריאות

מקצבת הזקנה שלך (גבר,גרושה,רווקה אלמנה שאינה מקבלת קצבת תלויים בניפגעי עבודה או אינה מקבלת קצבת שאירים)ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש ליחיד ו- 283 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש לזוג. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש (ליחיד וגם לזוג).

לתשומת לבך,
- אם אתה עובד כשכיר, והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.

- אם אתה מקבל תוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת כשכירה.

- אם אינך מקבל את התוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, מכיוון שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג.

-אשה נשואה-דמי ביטוח בריאות לא מנוכים מקצבת הזקנה שלה.​

 

תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה

למידע נוסף
הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת זקנה  שאין להם הכנסות מלבד קצבת הזקנה, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום.
מהקצבה מנוכים דמי ביטוח בריאות בסך 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).

למקבל קצבאות נוספות במוסד

למידע נוסף

על פי החוק, לא ישלם לך המוסד לביטוח לאומי כמה קצבאות בעד פרק זמן אחד, ועליך לבחור באחת הקצבאות (חוץ מקצבת ילדים וגמלת סיעוד, שישולמו לך גם בזמן שאתה זכאי לקצבת זקנה).

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.

מעבר מקבלת קצבאות אחרות לקצבת זקנה

  • מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את הקצבאות הללו עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.
     
    מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה, קצבת הזקנה שלהם לא תפחת משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.
  • מקבלי דמי אבטלה, גברים ונשים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

שהות בחו"ל

למידע נוסף

הזכות לקצבת זקנה ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח זקנה. 

לפי סעיף 324 לחוק מי שמקבל קצבת זקנה ושוהה בחו"ל באופן זמני, תשולם לו קצבת הזקנה בזמן שהותו בחו"ל לחשבון הבנק שלו בישראל, בחודש היציאה לחו"ל ומ-1 בחודש שלאחר חודש היציאה במשך 3 חודשים נוספים. 
הביטוח הלאומי ימשיך לשלם את קצבת הזקנה בחו"ל לאחר התקופה הזאת, למי שעונים על התנאים המפורטים בהמשך.

חשוב שתודיע לביטוח הלאומי אם בכוונתך לצאת מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים, כדי לבדוק את זכאותך לקבלת הקצבה בחו"ל. 

אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית אינה זכאית להמשיך ולקבל את קצבת הזקנה שלה מעבר ל-3 חודשים.

לא תשולם קצבה למי שנמצא במדינת אוייב. 

 

גמלת זקנה מיוחדת

למידע נוסף
אם אתה תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, ישלם לך המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאתה עונה על כל התנאים המפורטים בהסכם שנחתם בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, להלן התנאים: 

מענק חימום

למידע נוסף

מענק החימום הוא מענק חד-פעמי, המשולם פעם בשנה למקבל קצבת זקנה ולמקבל גמלת זקנה מיוחדת העונה על שני התנאים הבאים:

  • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל את קצבת הזקנה, והוא ממשיך לקבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.
  • הוא מתגורר ביישוב המוגדר "קר" על-פי החוק, במשך חודשיים לכל הפחות.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 553 ש"ח (החל ב- 01.01.2014), והוא משולם באופן אוטומטי במהלך חודש אוקטובר.

קצבה שלא נגבתה על-ידי הזכאי

מקבל קצבת זקנה שנפטר, ולא גבה את מלוא הקצבה שהגיעה לו, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (בלי תוספת השלמת הכנסה) לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים). באין שאירים ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (אך לא יותר מסכום הקצבה בעד 6 החודשים האחרונים שלפני פטירת הזכאי לקצבה) למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם. שים לב, הזכות לקצבת זקנה אינה עוברת בירושה.

כדי לקבל את סכום הקצבה שלא נגבתה, יש למלא טופס תביעה ליתרת קצבה.
 

מענק פטירה

למידע נוסף

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף

סימולטור הטבות למקבלי קצבאות הביטוח הלאומי במוסדות וארגונים אחרים

למידע נוסף

כללי בטיחות בדרכים לקשישים

למידע נוסף
 

Please Wait