חלוקת קצבה לשוהה במוסד


​אם מקבל קצבת אזרח ותיק מאושפז במוסד שהוא גוף ציבורי המוכר על ידי הביטוח הלאומי, ויותר ממחצית הוצאות מחייתו מוטלות על המוסד שבו הוא מאושפז – הקצבה מחולקת בינו לבין הגוף הציבורי.

חלוקת הקצבה מתבצעת על פי בקשה שמעביר הגוף הציבורי, ומשתנה בהתאם למצבו המשפחתי של השוהה במוסד.

אופן חלוקת הקצבה החודשית

מקבל קצבת אזרח ותיק ללא השלמת הכנסה

  • השוהה במוסד מקבל דמי כיס בסך 625 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • יתרת הקצבה מועברת לגוף הציבורי.
  • אם יש לשוהה במוסד בן זוג או בת זוג, חלק מהקצבה תועבר אליהם.

מקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה

  • השוהה במוסד מקבל דמי כיס בסך 553 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
  • יתרת הקצבה מועברת לגוף הציבורי.
  • אם יש לשוהה במוסד בן זוג או בת זוג, חלק מהקצבה תועבר אליהם.

מקבל קצבת אזרח ותיק השוהה במוסד ובן זוגו את בת זוגו שוהים גם הם במוסד

  • אם מקבל הקצבה זכאי לקצבה עם תוספת עבור בן זוג או בת זוג – שני בני הזוג זכאים לקבל דמי כיס מלאים, ויתרת הקצבה מועברת לגןף הציבורי.
  • אם כל אחד מבני הזוג מקבל קצבה – שניהם זכאים לקבל דמי כיס, והיתרה מועברת לגוף הציבורי.