קבלת קצבה במדינה שיש עימה אמנה


אדם השוהה בחוץ לארץ במדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי, תשולם לו קצבת אזרח ותיק באותה מדינה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.    

כדי לקבל קצבת אזרח ותיק במדינת האמנה יש לפעול לפי הכללים האלה:

  • מי שקיבל קצבה בארץ ויצא ממנה למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה, גם אם חדל להיות תושב/ת ישראל.
    כדי להמשיך לקבל את הקצבה עליו לפנות למחלקת אזרח ותיק בסניף הביטוח הלאומי שהיה קרוב למקום מגוריו בארץ, ולבקש לקבל את הקצבה במדינה שבה הוא מתגורר. ניתן לפנות באמצעות שירות שליחת המסמכים באתר.
  • מי שלא קיבל קצבה בארץ ויצא ממנה למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק בהגיעו לגיל  הפרישה, גם אם חדל להיות תושב/ת ישראל.
    לקבלת הקצבה עליו לשלוח תביעה לקצבת אזרח ותיק למחלקת אמנות בינלאומיות ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים, כולל מידע (הצהרה) על הכנסותיו ועל הכנסות בת הזוג שלו. ניתן לפנות באמצעות שירות שליחת המסמכים באתר.
  • מי שקיבלה קצבה כעקרת בית או מי שקיבלה קצבה כי הייתה פטורה מתקופת אכשרה ויצאה מהארץ למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה – עשויה להמשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה. כדי לקבל את הקצבה עליה לפנות למחלקת אזרח ותיק בסניף הביטוח הלאומי שהיה קרוב למקום מגוריה בארץ. ניתן לפנות באמצעות שירות שליחת המסמכים באתר.

שימו לב, 

מי שמבקש לקבל קצבה במדינת אמנה צריך להעביר לביטוח הלאומי כתובת מגורים מדויקת הכתובה באותיות לועזיות ברורות. מי שרוצה לקבל את הקצבה לחשבון בנק בחוץ לארץ צריך לצרף גם אישור מהבנק על כתובת הבנק ועל פרטי חשבון הבנק שאליו הוא מבקש לקבל את הקצבה. ניתן להעביר את המידע באמצעות 
שירות שליחת המסמכים באתר.

המצאת אישור חיים לביטוח הלאומי

השוהים בחוץ לארץ ומקבלים קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי נדרשים להעביר אחת לשנה לביטוח הלאומי בישראל טופס "אישור חיים" החתום בידי הקונסוליה, נוטריון מוכר, רשות מקומית או מוסד סוציאלי במדינה שבה הם מתגוררים. עד גיל 85 אפשר להעביר את האישור באמצעות שירות שליחת המסמכים באתר. 
לאחר גיל זה יש לשלוח אישור מקורי בדואר. 

שינוי ארץ המגורים

אדם שמשנה את מקום מגוריו בחוץ לארץ ממדינת אמנה אחת לאחרת, לדוגמה מבריטניה לצרפת, תיבדק זכאותו לקצבת אזרח ותיק מחדש, על פי האמנה של המדינה שבה הוא מתגורר.

אדם שמשנה את מגוריו בחוץ לארץ ממדינת אמנה למדינה שאין עימה אמנה תיבדק זכאותו לקצבת אזרח ותיק לפי הכללים לקבלת קצבה במדינה שאין עימה אמנה