קבלת קצבה במדינה שיש עמה אמנה


אדם השוהה בחוץ לארץ, במדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי, תשולם לו קצבת אזרח ותיק באותה מדינה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.    

כדי לקבל את תשלום קצבת אזרח ותיק במדינת האמנה יש לפעול לפי הכללים האלה:

 • מי שקיבל קצבה בארץ, ויצא לחוץ לארץ למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה, גם אם חדל להיות תושב/ת ישראל. כדי להמשיך לקבל את הקצבה עליו לפנות בכתב אל הביטוח הלאומי ולבקש לקבל את הקצבה במדינה שבה הוא מתגורר. עליו למסור את פרטיו האישיים, לכתוב את כתובתו באותיות לועזיות ברורות ולמסור את פרטי חשבון הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה.
 • מי שלא קיבל קצבה בארץ ויצא לחוץ לארץ למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - בהגיעו לגיל  הפרישה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק, גם אם חדל להיות תושב/ת ישראל. עליו לשלוח טופס תביעה לקצבת אזרח ותיק לביטוח הלאומי, ולצרף את המסמכים הבאים: 
  - אישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק וכתובת הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה 
  - כתובת מגורים מדויקת כתובה באותיות לועזיות ברורות
  - "אישור חיים" חתום על ידי הקונסוליה/נוטוריון מוכר/רשות מקומית/מוסד סוציאלי, במדינה שבה הוא מתגורר
  - הצהרה על הכנסותיו ועל הכנסות בת הזוג.
 • מי שקיבלה קצבה כעקרת בית או מי שקיבלה קצבה בגלל שהייתה פטורה מתקופת אכשרה ויצאה לחוץ לארץ למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה - עשויה להמשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה. לקבלת הקצבה עליה לפנות בכתב לביטוח הלאומי ולצרף אישור חיים מגורם מוסמך, כתובת מגורים מדויקת, ומספר חשבון הבנק שבו היא מבקשת לקבל את הקצבה (על פי חוות דעת משפטית, המשך התשלום יהיה מחודש פברואר 2017 ולא לתקופה שקדמה למועד זה).


המצאת אישור חיים לביטוח הלאומי

השוהים בחוץ לארץ ומקבלים קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי נדרשים להמציא טופס "אישור חיים" למוסד לביטוח לאומי בישראל חתום על ידי הקונסוליה/נוטריון מוכר/רשות מקומית או מוסד סוציאלי, במדינת שבה הם מתגוררים.


שינוי ארץ המגורים

אדם שמעתיק את מקום מגוריו ממדינת אמנה אחת בחו"ל לאחרת, לדוגמה מבריטניה לצרפת, תיבדק זכאותו לקצבת אזרח ותיק מחדש, על פי האמנה של המדינה שבה הוא מתגורר.

אדם שהעתיק את מגוריו בחו"ל ממדינת אמנה למדינה שאין אתה אמנה, תיבדק זכאותו לקצבת אזרח ותיק לפי הכללים לקבלת קצבה במדינה שאין עמה אמנה