תקופת אכשרה לאישה


​​

אישה נשואה (למבוטח בביטוח אזרח ותיק) שהגיעה לגיל פרישהוכן אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה שהגיעה לגיל פרישה תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק מגיל פרישה ואילך, בתנאי שצברה אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהן היתה מבוטחת בביטוח אזרח ותיק במסלול מס' 2:

  •  60 חודשי ביטוח ב- 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
  •  144 חודשי ביטוח.
  •  60 חודשי ביטוח לפחות, ובתנאי שמספר החודשים שהיית מבוטחת מיום שנעשית תושבת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטחת.

לנוחותך, פירוט תקופות ביטוח שנלקחות בחשבון במסלול מס' 2


אם לא צברת
אחת מתקופות הביטוח המפורטות למעלה במסלול מס' 2, את עשוייה להיות זכאית לקצבת אזרח ותיק כשתגיעי לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק,  ובתנאי שצברת אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהן היית מבוטחת בביטוח אזרח ותיק במסלול מס' 1:

  •  60 חודשי ביטוח ב-10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
  •  144 חודשי ביטוח.  

פטורות מתקופת אכשרה

אם הגעת לגיל פרישה כשמצבך המשפחתי הוא אחד מאלה: רווקה, גרושה, אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק, אישה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש קבלת קצבת אזרח ותיק - את עשויה להיות זכאית לקצבה מגיל פרישה ואילך, מבלי שתצטרכי לצבור תקופת אכשרה כלשהי.

אישה שנולדה לפני 1.1.1931 

  • תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק (עבור עצמה), בתנאי שצברה 5 שנות תושבות לפני גיל 65.
  • אישה שלא צברה 5 שנות תושבות, וצברה פחות מ-144 חודשי ביטוח במסלול מס' 2, תוכל להמשיך ולצבור תקופות ביטוח כתושבת ישראל מחודש ינואר 2013 עד להשלמה של 144 חודשי ביטוח כתושבת ישראל או 5 שנות ביטוח כתושבת ישראל, לפי המוקדם מביניהם. קצבת אזרח ותיק תשולם לאישה מהמועד שבו השלימה תקופת אכשרה.
  • אישה שמקבלת קצבת שאירים, תוכל לבחור בין קצבת אזרח ותיק ובין קצבת השאירים.
  • אישה שמקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה תוכל לבחור בין קצבת אזרח ותיק מלאה ומחצית קצבת תלויים בנפגעי עבודה ובין מחצית קצבת אזרח ותיק וקצבת תלויים מלאה בנפגעי עבודה.