מענק לסידורים חד פעמיים
זכאותך למענק תיבדק, אם עקב נכותך אתה זקוק לסיוע למטרות האלה: 
 1. התאמת תנאי מגורים.
 2. סיוע ברכישת אביזרי עזר.
 3. סיוע ברכישת רכב לפתרון קשיי הניידות שלך.

תנאי הזכאות למענק

 1. דרגת הנכות היציבה שלך היא 75% ויותר; או דרגת הנכות היציבה שלך היא 65% עד 74%, ועקב הנכות יש לך קשיי הליכה (מותנה באישור של רופא הביטוח הלאומי).
 2. הביטוח הלאומי אישר, לאחר בדיקה מתאימה, את תוכניתך בדבר השימוש במענק.
 3. אתה נמצא בישראל.
 4. מענק לסיוע ברכישת רכב ישולם לך, בתנאי שנקבעה לך מוגבלות בניידות (על פי הסכם הניידות), המזכה אותך בהלוואה עומדת. אם אינך נוהג בעצמך, תהיה זכאי למענק, בתנאי שהנוהג עבורך אושר כמורשה נהיגה על ידי מחלקת ניידות בביטוח הלאומי.


סכומי המענק

סכום המענק ייקבע לפי סכום ההוצאות המעשיות לביצוע התוכנית שאישר המוסד לביטוח הלאומי, אך בכל מקרה, לא יעלה על הסכומים המקסימאליים שנקבעו.
 • מענק  להתאמת תנאי המגורים -  עד 64,797 ש"ח (החל ב- 01.04.2023). (למשותק בכל גפיו או למרותק לכסא גלגלים – 108,006 ש"ח (החל ב- 01.04.2023)).
 • מענק לאביזרי עזר – 19,401 ש"ח (החל ב- 01.04.2023). (למשותק בכל גפיו או למרותק לכסא גלגלים – 38,804 ש"ח (החל ב- 01.04.2023)).
 • מענק לרכישת רכב
  לנוהגים בעצמם - מחיר הרכב (בלי מסים) כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לכם (על פי הסכםם הניידות), חלקי 100.
  דוגמה: אם דרגת נכותכם מעבודה 90%, ואחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לכם 60%, יחושב סכום המענק לפי מחיר הרכב לפני מסים כפול 60, חלקי 100.
  למי שאינם נוהגים בעצמם - 75% ממחיר הדגם המייצג של רכב בעל נפח מנוע עד 1,300 סמ"ק (על פי הסכם הניידות), כפול מספר אחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו לכם (על פי ההסכם), חלקי 100.

תשלום המענק

הביטוח הלאומי רשאי, לאחר שאישר את המענק לסידורים חד פעמיים, לשלם רק חלק ממנו, על פי שיקול דעתו, עד שייווכח לדעת שהמענק משמש למטרה שלשמה יועד ואושר.
אם המוסד לביטוח הלאומי נוכח לדעת שאינך משתמש במענק, כולו או מקצתו, למטרה שלשמה יועד, הוא רשאי לעכב את תשלום יתרת המענק, לתבוע ממך להחזיר את המענק או לקזז את המענק מכל קצבה המגיעה לך מן המוסד ביטוח הלאומי. עוד רשאי המוסד לביטוח הלאומי, בשיתוף עמך, להכין תוכנית אחרת או לשנות את התוכנית שהגשת, ולפקח על ביצוע התוכנית.


הגשת תביעה למענק

תביעה למענק מיוחד או לקצבה מיוחדת יש להגיש במחלקת השיקום בסניף הקרוב למקום מגוריך, באמצעות טופס תביעה לתשלום מענק . יש לצרף תוכניות מפורטות לשימוש במענק ואת כל האישורים המתאימים. 
ניתן להגיש את התביעה ישירות לסניף גם באמצעות האתר/ שליחת מסמכים.