קצבה מיוחדת


נוסף על קצבת הנכות מעבודה, תיבדק זכאותך לקצבה חודשית מיוחדת לכיסוי הוצאות מיוחדות, ולסיוע בטיפול אישי.

תנאי הזכאות לקצבה מיוחדת

  • דרגת  נכותך היא 75% ויותר לצמיתות; או דרגת נכותך היא 65% עד 74% לצמיתות, ועקב הנכות אתה מתקשה בהליכה (מותנה באישור של רופא הביטוח הלאומי).
  •  ע"פ חוות דעת של פקיד השיקום ולאחר התייעצות עם מומחים, יש לך צרכים, הנובעים מנכותך המוכרת, בסיוע בטיפול אישי וכיסוי הוצאות מיוחדות.

סכום הקצבה
סכום הקצבה ייקבע בהתאם לסוג העזרה הנדרשת לך, על פי 4 רמות סיוע שהגבוהה מביניהן לא תעלה על 25% מקצבת הנכות מעבודה המרבית -  מקסימום הקצבה המיוחדת - 8,358 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).