לימודים בחו"ל


על המבקש סיוע במימון לימודיו בחו"ל להוכיח שהתקבל ללימודים כתלמיד מן המניין במקצוע שבו בחר, במוסד שמוכר על ידי הרשויות בישראל. הסיוע יהיה כפוף לתנאים ולבדיקות הנערכות לגבי תלמידים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ. המימון יהיה במטבע ישראלי, בסכומים הנהוגים במדינת ישראל ולתקופת הלימודים הנהוגה במוסדות לימוד מקבילים בארץ. לא יאושרו לימודי הכנה לקבלה למוסד לימודי בחו"ל.