שיקום חוזר


נכה בדרגת נכות 20% ויותר, שגילו אינו עולה על 55, אשר קיבל אמצעי שיקום מהמשרד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום לעיל ושיקומו נכשל, יהיה זכאי לשיקום חוזר בתנאים הבאים:

  • נכותו המוכרת היוותה גורם עיקרי בכישלון שיקומו.
  • חלה החמרה במצב נכותו.

לשם כך עליו לפנות, באמצעות עובד השיקום המטפל בו, לוועדת ערעורים עליונה באגף בבקשה לראותו כבלתי-משוקם ולבקש לאשר לו שיקום חוזר.