שיקום כלכלי בעסק עצמאי


נכה בדרגת נכות 20% או יותר, המעוניין בעסק עצמאי לצורך שיקומו ואשר לא קיבל מן המוסד לביטוח לאומי מימון לימודים, זכאי לסיוע להקמת עסק עצמאי או לביסוס עסק עצמאי קיים.
לשם כך עליו להציג לפני פקיד השיקום תכנית הכוללת את מטרת העסק, פירוט אמצעיו הכספיים העצמאיים ונתונים נוספים. פקיד השיקום יבדוק את כדאיות העסק ואת יכולתו של הזכאי לנהלו, וייעזר לשם כך בוועדה מיוחדת שחברים בה אנשי מקצוע כגון כלכלנים, פסיכולוגים וכו’.
על העסק להיות תכליתי מבחינה כלכלית (להוות מקור פרנסה) ולהתאים ליכולתו, לידיעותיו ולמגבלותיו הגופניות של הזכאי, וכן ליכולת המימון העצמית שלו מעבר לאמצעים שהמוסד יעמיד לרשותו. הסיוע הכספי מוגבל מאוד ויינתן כהלוואה שגובהה ייקבע על פי דרגת הנכות של הפונה, לפי החלטת ועדת שיקום. גובה ההחזר החודשי ייקבע על ידי הוועדה בהתאם למקרה.