תביעה לתשלום הפרשי שכר לקצבת אמהות


עובדת שכירה או עובד שכיר שקיבלו דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי אימוץ או דמי אומנה מהביטוח הלאומי, עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים לקצבה שקיבלו, במקרים האלה:

  • לאחר תשלום הקצבה מהביטוח הלאומי, שילם להם המעסיק במהלך 11 החודשים מיום הזכאות הראשון לתשלום הקצבה, תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס), המתייחס גם לתקופה שלפיה חושבה הקצבה, וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום.
  • המעסיק שילם להם הפרשי שכר, עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי. 

הגשת תביעה לתשלום ההפרשים

כדי שתוכלי לקבל את ההפרשים המגיעים לך, עלייך לשלוח טופס תביעה להפרשים  למחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך, ולצרף פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לך.

תביעה לתשלום הפרשים עבור הפרשי שכר או עבור תשלום נוסף דינה כדין תביעה לכל דבר ועניין, וחלים עליה כל הכללים החלים על הגשת התביעה. את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים, מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.

את טופס התביעה להפרשים ניתן למלא ולשלוח באמצעות אתר האינטרנט, או לשלוח בדואר, או בפקס או להניח בתיבת השירות מחוץ לסניף.

פקיד התביעות בסניף יבדוק את התביעה, ויחליט אם אכן מגיעים לך ההפרשים.