מי פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות


 • עקרת בית - אישה הנשואה למבוטח, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 • מבוטח שאינו עובד ואין לו הכנסות, או שהכנסותיו אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע והוא אחד מאלה:
  -  אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/הסוהר - לתקופה של 12 חודשים.
  -  עולה חדש - לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  -  מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי או אזרחי לפני גיל 21 - יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה מגיל 18 עד לתחילת השירות בצה"ל או תחילת השירות הלאומי/האזרחי. 
 • חייל משוחרר, מסיים שירות לאומי או שירות אזרחי - יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות למשך חודשיים מתום השירות, על פי התנאים שנקבעו בחוק.
 • תורם איברים - אדם שבעודו בחיים תרם איבר בישראל לשם השתלתו בגופו של אדם אחר,  זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתקופה של 36 חודשים, אם הוא עונה על שני התנאים האלההנתרם תושב ישראל  והתרומה בוצעה בשנת 2010 ואילך. 
  תקופת הפטור מתחילה ב-1 בינואר של השנה שלאחר השנה שבה בוצעה התרומה.  
  לדוגמה: אם התרומה בוצעה באפריל 2018 הזכאות לפטור תהיה מינואר 2019 עד דצמבר 2021. 

  איך מקבלים את הפטור? 
  ביטוח לאומי מקבל ממשרד הבריאות את רשימת התורמים הזכאים לפטור.
  שכיר ופנסיונר צריכים לשלוח טופס 100 מודפס עבור שנה קודמת. את הטופס יש לשלוח למייל:trumutbb@nioi.gov.il 
  או לפקס 02-6515471.

 • ילדים - תושבי ישראל מתחת לגיל 18 מבוטחים באופן אוטומטי ופטורים מתשלום דמי ביטוח בריאות.
 • חייל בשירות סדיר  -מקבל את שירותי הבריאות מצה"ל, ואינו מבוטח במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לכן אינו חייב לשלם דמי ביטוח בריאות. אם הוא עובד כשכיר בזמן השירות - יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות, וחייב בתשלום דמי ביטוח בלבד בשיעורים הרגילים.