נושאי מחקר עיקריים למימון


 • תוכניות הביטחון הסוציאלי שעליהן מופקד הביטוח הלאומי (מטרות התוכניות, מבנה ומאפיינים, כללי זכאות, רמת הכיסוי והאוכלוסייה הזכאית והלימות הגמלאות).
 • מימון הביטחון הסוציאלי בטווח הקצר, הבינוני והארוך והתפתחותו לאורך זמן.
 • דמוגרפיה והתפתחותה בהקשר של הביטחון הסוציאלי.
 • רמת החיים, עוני, אי-שיוויון ופערים, לרבות פערים בהזדמנויות, בהקשרם לתחומים הרלוונטיים לביטחון הסוציאלי במובנו הרחב.
 • שוק העבודה, לרבות עובדים זרים, פנסיה ומערכות רווחה אחרות, הנלוות לעבודה.
 • מגמות עולמיות והשפעתם הישירה והעקיפה על מערכות הביטחון הסוציאלי.
 • שירותים חברתיים ושירותי רווחה בכסף ובעין.
 • מערכות המיסוי והשלכותיהן על הביטחון הסוציאלי במובן הרחב.
 • תקציב המדינה, המדיניות הכלכלית-חברתית והשפעתם על החברה בישראל.
 • פיתוחים טכנולוגיים לטובת הביטחון הסוציאלי (רובוטיקה בשירות המבוטח), בתחומי הסיעוד, הנכות או הזיקנה.
 • הצעות שעניינן הקמת בסיסי נתונים בלבד (סקר שאינו חלק ממחקר) יזכו לתיעדוף במקרים הבאים: יצירת מאגרי מידע לאומיים חדשים המשמשים חוקרים רבים, או תחומי חקירה מגוונים  ואיסוף מידע על צרכים של אוכלוסיות בסיכון או במצוקה כלכלית.

על רקע משבר הקורונה, תינתן עדיפות למחקרים שעוסקים בהשפעת המשבר על ביטוח לאומי, ובכלל זה מחקרים העוסקים בנושאים באים:

 • השפעת המשבר על האיתנות הפיננסית של ביטוח לאומי
 • השפעה על עוני, אי-שוויון והביטחון הסוציאלי
 • מחקרים בנושא הקצבאות - הביטוחיות והלא-ביטוחיות, ובפרט על אבטלה והבטחת הכנסה, ועל "אשכולות" קצבאות כמו: קצבאות אוניברסליות, תפקודיות וכו'.
 • השפעת המשבר על צד התקבולים וסוגי המבוטחים
 • שינויי חקיקה נדרשים בחוק הביטוח הלאומי בעקבות משבר הקורונה
 • היערכות מומלצת של הביטוח הלאומי לאירועי קיצון