כללי


מטרת הפרסום היא לאפיין כל יישוב מבחינה דמוגרפית וכלכלית על-פי התפלגות מקבלי הגמלאות בו וגובה הקצבאות הממוצע.

האוכלוסייה הישראלית אינה בנויה מִקְשה אחת מבחינת מאפייניה הסוציו-אקונומיים. לכל קבוצת אוכלוסייה צרכים חומריים וחברתיים משלה ושירותי רווחה ייחודיים, כפי שנובעים מהמבנה הדמוגרפי, הרפואי, הכלכלי והחברתי שלה. לכן איתור הצרכים של כל קבוצה באוכלוסייה חיוני לשם תכנון מערך שירותים ההולמים צרכים אלה. הפריסה הגיאוגרפית של גמלאות הביטוח הלאומי אינה יכולה להגדיר חד-ערכית את צורכי האוכלוסייה, אך מאפשרת לאתר תופעות ששכיחותן חורגות באופן בולט מן הממוצע הארצי, כך  שיש בהן כדי להעיד במידה מסוימת על המאפיינים הכלכליים של היישוב ועל הצרכים הנגזרים מהם. כך למשל, ריכוז גדול במיוחד של קשישים באזור עירוני מסוים יכול להעיד על הצורך בפיתוח שירותים לקשישים באזור זה, והוא הדין גם בנוגע לאזורים המבורכים במשפחות מרובות ילדים או אזורים מוכי אבטלה חריפה הדורשים פתרונות מסוג אחר. ההתפלגות לפי צורת יישוב נעשתה על-פי ההגדרות המקובלות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המביאות בחשבון את גודל היישוב במונחים של מספר תושבים. המידע על מספר מקבלי קצבאות נוגע לכל הגמלאות העיקריות שמשלם הביטוח הלאומי ושיש בהן כדי להעיד, גם אם בקווים כלליים, על מצבו הכלכלי-חברתי של היישוב. המידע על קצבאות ממוצעות נוגע לגמלאות העיקריות שבהן יש נתונים זמינים ואשר יכולים אף הם להעיד על מצבו הכלכלי של היישוב.

את גמלאות המוסד לביטוח לאומי אפשר לחלק לחמש קבוצות עיקריות, המאפיינות כל אוכלוסייה מבחינת מצבה הכלכלי ומבחינת זיקתה לשוק העבודה.

1.   גמלאות ארוכות מועד משולמות למי שיצאו ממעגל העבודה מטעמי גיל, נכות, התאלמנות או אובדן כושר ההשתכרות מעבודה (חלקי או מלא). הגמלאות העיקריות בתחום זה הן זיקנה ושאירים ונכות כללית.

2.   גמלאות מחליפות שכר משולמות למבוטחים בגיל העבודה ובעלי כושר עבודה, שבשל סיבות זמניות אינם יכולים להפיק הכנסה מעבודה וזקוקים לפיכך להגנה זמנית על רמת חייהם. גמלאות אלו משולמות לפרק זמן מוגבל לנשים בחופשת לידה, לנעדרים מעבודתם מחמת פגיעה בעבודה, למובטלים שאיבדו את מקום עבודתם ולמשרתים במילואים.

3.   גמלה להבטחת הכנסת מינימום לקיום משולמת למשפחות שמטעמי זיקנה, התאלמנות, טיפול בילדים קטנים, מחלה, נכות, אי-תעסוקה או שכר נמוך חסרות מקורות הכנסה או שהכנסתן – כולל קצבת ביטוח לאומי – נמוכה מאוד.

4.   קצבאות ילדים משולמות למשפחות עם ילדים ומשלימות את הכנסתן הכלכלית. קצבאות הילדים המירו את הזיכויים והניכויים שהיו נהוגים במערכת המס עד לרפורמה במס הישיר בשנת 1975, ואשר נועדו להתחשב בגודל המשפחה בקביעת גובה המס.

5.   גמלאות שיקום וקימום תוכניות שיקום, קימום ועזרה בניהול אורח חיים תקין לנכים, לאלמנות ולקשישים סיעודיים. תוכניות אלה מיועדות לסייע בשיקומם המקצועי של נכים ואלמנות באמצעות אבחון מקצועי של הפוטנציאל שלהם להשתקם, ומפנות אותם למסגרות שיקום מתאימות בשוק החופשי והמוגן. כמו כן קיימות גמלאות המיועדות לסייע לנכים ולקשישים המוגבלים בתפקודם היומיומי או לשלם בעבור העזרה הנדרשת להם לניהול אורח חיים תקין.