חישוב הוצאות מחיה בכבוד


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה נועד לחשב אומדן להוצאה של משק בית, הדרוש למימון המינימום לקיום בכבוד של משק הבית.
האומדן מחושב על בסיס תוצאות סקר הוצאות משק הבית ("סקר הו"מ") של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2017 הכולל כ-9,017 תצפיות מקריות של משקי בית שנדגמו. סוקרי הלמ"ס מקיימים מספר מפגשים עם משקי הבית הנדגמים שבמהלכם המשפחות נשאלות על הוצאותיהן, הכנסותיהם ונכסיהם.
המחשבון מבוסס על שיתוף פעולה בין משרד המשפטים לביטוח הלאומי ("ועדת חריס") ועל עבודות מחקר שבוצעו במינהל המחקר והתכנון ויעודכן מעת לעת עם קבלת נתונים מעודכנים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
יש לענות על השאלות הבאות, וללחוץ על כפתור "המשך" לשלב הבא.
מצב משפחתיפרטי ראש משק הבית