קבלת קצבאות


קצבת ילדים

שליחים ימשיכו להיות זכאים לקצבאות הילדים, עד שימלאו לילדים 18 שנים.
אם תשלום קצבת הילדים הופסק, עליכם לפנות בכתב לאגף הון אנושי והדרכה במשרד החוץ לבירור העניין. להלן פרטי ההתקשרות:
שליחי משרד החוץ יפנו למייל: Silvia.Vaistich@mfa.gov.il קב"טים ובריחים: יפנו למייל Naama.Zaken@mfa.gov.il

אם נולד לכם ילד בחו"ל, חלה עליכם החובה, כמו על כל אזרח ישראלי, לרשום אותו במרשם האוכלוסין בתוך 30 יום מיום לידתו. הרישום מתבצע בשגרירויות ובקונסוליות בחו"ל. רישום הילד הכרחי לקבלת קצבת ילדים עבורו.
כדי לקבל קצבת ילדים עבור הילד שנולד בחו"ל, עליכם למלא תביעה אישית לקצבת ילדים  ולצרף אישור מעסיק על תקופת השליחות. במקביל, יש למלא פרטי חשבון בנק של האם או חשבון משותף. ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק גם באתר את טופס התביעה ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי, ולהעבירו באמצעות המעסיק לביטוח הלאומי.
גם אם עדכנתם את פרטי חשבון הבנק באינטרנט, אתם חייבים להגיש תביעה לקצבת ילדים.

תכנית חיסכון לכל ילד

הביטוח הלאומי פתח תכנית חיסכון אישית לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית מופקדים 51 ₪ מדי חודש לכל ילד, בקופת גמל או בבנק, זאת בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. ההורים יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד 51 ₪ מקצבת הילדים, כך שסכום
החיסכון החודשי יוכפל ל- 102 ₪.

למידע נוסף על תכנית חיסכון לחץ כאן

בחירת תכנית חיסכון לילד שנולד

ההורים יכולים לבחור תכנית חיסכון לילד בתוך 6 חודשים מיום לידתו, וכן להכפיל את סכום החיסכון. אם לא תבחרו, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל או בבנק שנבחרו לילד שלפניו.אם מדובר בילד ראשון - כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל מתוך רשימת הקופות.
הרישום לתכנית החיסכון הוא באחריות ההורה בלבד, ואינו באחריות המעסיק.

לבחירת תכנית חיסכון והכפלת סכום החיסכון לחץ כאן

קצבאות עקב היריון ולידה

שליחה בהיריון או לאחר לידה, תהיה זכאית לתשלומים הבאים, בהתאם לעמידתה בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי:

גמלה לשמירת היריון - לקבלת הגמלה יש למלא תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון, ולצרף אישור רפואי

מענק לידה - אם הלידה היתה בבית חולים מקומי בחו"ל, יש למלא תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז
אם הלידה היתה בישראל - מענק הלידה משולם אוטומטית, ואין צורך להגיש תביעה.
אם הלידה היתה בבית - יש לדווח למשרד הבריאות.

מענק אשפוז - אם ליולדת היו הוצאות אשפוז עקב הלידה, עליה להגיש תביעה למענק לידה ולמענק אשפוז
דמי לידה - לקבלת דמי לידה יש למלא תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת
התביעה והאישורים יועברו באמצעות המעסיק לביטוח הלאומי.

דמי אבטלה

שליחים שחוזרים למקום עבודתם בארץ אינם זכאים לדמי אבטלה. שליחים שיסיימו את העסקתם במשרד האם, יהיו זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה.
באפשרותכם לבדוק זכאות לדמי אבטלה ולחשב את סכום דמי אבטלה במחשבונים באתר.

לקבלת דמי אבטלה יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה בצירוף אישור העסקה שינופק ע"י אגף הון אנושי - רע"ן מידע ורשומות, וטופס 161 שינופק ע"י אגף כספים - רע"ן שכר חו"ל.
את התביעה ניתן למלא באופן מקוון באתר ולשלוח אונליין עם כל המסמכים.

דמי פגיעה מעבודה

אם נפגעתם בתאונת עבודה )לרבות תאונה בדרך אל העבודה וממנה(, תהיו זכאים לדמי פגיעה
מעבודה, בהתאם לעמידתכם בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי לקבלת דמי פגיעה.
לקבלת דמי פגיעה יש למלא "תביעה לתשלום דמי פגיעה" בטופס בל/ 211 וכן תביעה ל"מתן
טיפול רפואי לנפגע בעבודה" בטופס בל/ 250 . את הטפסים יש להעביר לטיפולה של אתי טובול,
רע"ן פרט והסכמי שכר במשאבי אנוש פנים, במייל: Eti.tubul@mfa.gov.il
את הטפסים ניתן להוריד מאתר הביטוח הלאומי