תגמולים חודשיים לאלמן, אלמנה, ליתומים ולגרושתו של הנספה


אלמן או אלמנה של נספה בפעולת איבה זכאים לתגמול חודשי קבוע, וכן לתוספות שונות לתגמול.

התגמול לאלמן או האלמנה כולל גם תוספות עבור יתומים של הנספה, עד להגיעם לגיל 21.

התגמולים משולמים מיום הפטירה, בתנאי שהתביעה להכרה הוגשה תוך 12 חודשים מיום הפטירה (בתביעות שיוגשו מאוחר יותר, התגמול ישולם עד 12 חודשים אחורה מיום הגשת התביעה).

סכום התגמול מבוסס על שכר עובדי מדינה בדירוג המינהלי, ובהתאם לגיל האלמן או האלמנה, מספר היתומים וגילם של היתומים.

אלמן או אלמנה שיש עמם ילד שעדיין לא מלאו לו 21 שנים

יקבלו תגמול בשיעור של 253.1% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג המינהלי. 

תוספת עבור ילד

עבור כל ילד משולמת תוספת של 11% מסכום התגמול: 997.58 ש"ח.

האלמן או האלמנה ימשיכו לקבל את התוספת עבור הילד עד להגיעו לגיל 21. אולם, אם מלאו לילד 21 שנים, והוא משרת בשירות חובה סדיר בצה"ל, התוספת עבורו תמשיך להיות משולמת, כל עוד הוא בשירות סדיר, אבל רק עד להגיעו לגיל 24.

אלמן או אלמנה שיש עמם ילדים שטרם הגיעו לגיל 18, יקבלו תוספת גילום עבור כל ילד.

סכומי התגמולים לאלמן/ה עם ילדים:

מספר ילדיםסכום התגמול
08,950.98 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
111,051.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
212,615.21 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
314,178.9 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
415,742.6 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
517,306.28 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
618,869.98 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
7 ומעלה  20,433.68 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)אלמן או אלמנה שילדיהם בגרו (הצעיר הגיע לגיל 21 אך טרם הגיע לגיל 24)

יקבלו תגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי המגיע לאלמן/ה עם ילד אחד. כמו כן, ישולמו לאלמן/ה שילדיהם בגרו תוספת חודשית (תוספת גילום) לצרכים אישיים. בהגיע הילד האחרון לגיל 24 תשולם לאלמן/ה תוספת גילום בשיעור קטן יותר.

סכומי התגמולים לאלמן/ה שילדיהם בגרו:

מספר ילדיםגילוםתגמוליםסך הכל
0394.44 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)8,731.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)9,125.61 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
11,197.27 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)8,731.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)9,928.44 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
22,000.1 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)8,731.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)10,731.27 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)
32,802.93 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)8,731.17 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)11,534.1 ש"ח (החל ב- 01.01.2021)


אלמן או אלמנה ללא ילדים

יקבלו תגמול בשיעור של 98% מתגמולים המשולמים לאלמן/ה שילדיהם בגרו.

סכום התגמול לאלמן/ה ללא ילדים הוא 8,950.98 ש"ח (החל ב- 01.01.2021).

גרושתו של נספה בפעולות איבה שלא נישאה בשנית

זכאית לתגמולים אם היא עונה על התנאים האלה:

  • הגרושה הייתה במות הנספה בת 40 שנים או יותר, או היא אם לילדו של הנספה.
  • הנספה היה חייב במותו במזונותיה של האישה, על פי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב.

סכום התגמול ייקבע בהתאם לגובה המזונות שמקבלת הגרושה.

גרוש או גרושה של נספה בפעולות איבה שיש עמם ילד של הנספה

יקבלו תגמול חודשי עבור היתום, כאפוטרופוס. התגמול ישולם להורה עד להגיעו של היתום לגיל 18. לאחר מכן, ישולם לחשבון הבנק של הילד, ועד להגיעו לגיל 21. על הילד הזכאי לעדכן את מחלקת נפגעי איבה בסניף המגורים לגבי פרטי חשבון הבנק. 
סכום התגמול:  4,757.74 ש"ח (נכון לדצמבר 2018).

יתום במצב מיוחד

אם היתום זקוק מטעמים רפואיים או חינוכיים, לטיפול או השגחה מיוחדים במוסד או במסגרת אחרת, מחוץ לבית אמו, רשאי הביטוח הלאומי לשלם, במקום התגמול החודשי, את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה.   

אלמן או אלמנה שנישאו 

זכאים לתגמול מלא, בשיעור זהה לתגמול ששולם להם לפני שנישאו, ובהתאם למספר היתומים וגילם (החל בחודש מרץ 2010).

אלמנה שהייתה בהיריון בעת שהתאלמנה

תקבל תוספת בשיעור שליש מהתגמולים המגיעים לה, למשך שלושה חודשים. התוספת משולמת מהחודש השביעי להריונה ועד תום ההיריון. לאחר הלידה, תקבל מענק חד פעמי, בגובה 3 חודשי תגמול לאלמנה ללא ילדים.