תגמולים חודשיים לאלמן/ה, לידוע/ה בציבור, ליתומים ולגרושתו של החלל


בן/בת זוג של החלל (אלמן, אלמנה או ידועים בציבור) - זכאים לתגמול חודשי קבוע, וכן לתוספות שונות לתגמול.

התגמול לבן/בת הזוג כולל גם תוספות עבור יתומים של החלל, עד להגיעם לגיל 21.

התגמולים משולמים מיום הפטירה, בתנאי שהתביעה להכרה הוגשה תוך 12 חודשים מיום הפטירה (בתביעות שיוגשו מאוחר יותר, התגמול ישולם עד 12 חודשים אחורה מיום הגשת התביעה).

סכום התגמול מבוסס על שכר עובדי מדינה בדירוג המינהלי, ומחושב לפי גיל בן הזוג, מספר היתומים וגילם.

לבדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת היכנסו למחשבון.

אלמן/ה, ידוע/ה בציבור שיש עמם ילד שעדיין לא מלאו לו 21 שנים

יקבלו תגמול בשיעור של 253.1% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג המינהלי. 

תוספת עבור ילד

  • עבור כל ילד משולמת תוספת של 11% מסכום התגמול: 997.58 ש"ח.
  • בן/בת הזוג ימשיכו לקבל את התוספת עבור הילד עד להגיעו לגיל 21. אולם, אם מלאו לילד 21 שנים, והוא משרת בשירות חובה סדיר בצה"ל, התוספת עבורו תמשיך להיות משולמת, כל עוד הוא בשירות סדיר, אבל רק עד להגיעו לגיל 24.
  • בן/בת זוג שיש עמם ילדים שטרם הגיעו לגיל 18, יקבלו תוספת גילום עבור כל ילד.

סכומי התגמולים לאלמן/ה או ידוע/ה בציבור עם ילדים שעדיין לא מלאו להם 21 (החל ב- 01.01.2024)

מספר ילדיםסכום התגמול
09,986.76 ש"ח
112,330.49 ש"ח
214,031.52 ש"ח
315,732.54 ש"ח
417,433.57 ש"ח
519,134.6 ש"ח
620,835.62 ש"ח
7 ומעלה  22,536.64 ש"ח


 אלמן/ה, ידוע/ה בציבור שילדיהם בגרו (הצעיר הגיע לגיל 21 אך טרם הגיע לגיל 24)

יקבלו תגמול בשיעור 89% מהתגמול הבסיסי המגיע לבן/בת הזוג עם ילד אחד. כמו כן, ישולמו לבן/בת הזוג שילדיהם בגרו תוספת חודשית (תוספת גילום) לצרכים אישיים. בהגיע הילד האחרון לגיל 24 תשולם לבן/בת הזוג תוספת גילום בשיעור קטן יותר.

סכומי התגמולים לאלמן/ה, ידוע/ה בציבור שילדיהם בגרו:

 

מספר ילדיםגילוםתגמוליםסך הכל
0440.09 ש"ח 9,741.5 ש"ח 10,181.59 ש"ח
11,335.84 ש"ח 9,741.5 ש"ח 11,077.34 ש"ח
22,231.59 ש"ח 9,741.5 ש"ח 11,973.09 ש"ח
33,127.34 ש"ח 9,741.5 ש"ח 12,868.84 ש"ח


אלמן/ה, ידוע/ה בציבור ללא ילדים

יקבלו תגמול בשיעור של 98% מתגמולים המשולמים לבן/בת זוג שילדיהם בגרו.

סכום התגמול לבן/בת הזוג ללא ילדים הוא 9,986.76 ש"ח .

גרושה של חלל בפעולות איבה שלא נישאה בשנית

זכאית לתגמולים אם היא עונה על התנאים האלה:
  • הגרושה הייתה במות הנספה בת 40 שנים או יותר, או היא אם לילדו של החלל.
  • החלל היה חייב במותו במזונותיה של האישה, על פי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב.

סכום התגמול ייקבע בהתאם לגובה המזונות שקיבלה הגרושה.

גרוש או גרושה של חלל פעולות איבה שיש עמם ילד של החלל

יקבלו תגמול חודשי עבור היתום, כאפוטרופוס. התגמול ישולם להורה עד להגיעו של היתום לגיל 21.
סכום התגמול:  5,912 ש"ח (נכון לנובמבר 2021).

יתום במצב מיוחד

אם היתום זקוק מטעמים רפואיים או חינוכיים, לטיפול או השגחה מיוחדים במוסד או במסגרת אחרת, מחוץ לבית ההורה- ביטוח לאומי רשאי לשלם את הוצאות הטיפול הרפואי או ההשגחה במקום התגמול החודשי .   

אלמן/ה, ידוע/ה בציבור שנישאו 

זכאים לתגמול מלא, בשיעור זהה לתגמול ששולם להם לפני שנישאו, ובהתאם למספר היתומים וגילם.

אישה או ידועה בציבור של החלל שהייתה בהיריון בעת הפטירה

תקבל תוספת בשיעור שליש מהתגמולים המגיעים לה, למשך שלושה חודשים. התוספת משולמת מהחודש השביעי להריונה ועד תום ההיריון. לאחר הלידה, תקבל מענק חד פעמי, בגובה 3 חודשי תגמול לאלמנה ללא ילדים.