הגשת תביעה לתגמולים


כדי שתיבדק זכאותך לתגמולים והטבות כבן משפחה, עליך למלא "תביעה לתגמול למשפחות הנספים בפעולות איבה" בל/582. את התביעה והמסמכים עליך לשלוח לסניף הקרוב למקום המגורים באחת מהדרכים הבאות:

אם הנפטר השאיר אלמן או אלמנה וגם הורים, על כל תובע להגיש תביעה בנפרד.

  • מועד הגשת התביעה - את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה  מיום הפגיעה. תביעה שתוגש באיחור, תאושר לתקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים ממועד ההגשה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.
  • התביעה מותנית  באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון. רק לאחר שהרשות המאשרת תיקבע כי הפגיעה מוכרת כפגיעת איבה, יטפל הביטוח הלאומי בזכויותיכם.
  • אם תביעתכם לא אושרה בידי הרשות המאשרת, אתם רשאים להגיש ערעור בכתב לוועדת העררים. 
    הכתובת להגשת הערעור: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901. החלטת הוועדה לעררים היא סופית.