תגמולים ומענקים ליתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה


יתום ששני הוריו נספו בפעולת איבה, והוא התייתם לפני גיל 37, יהיה זכאי לתגמולים והטבות מכוח הורה אחד, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

יתום עד גיל 21 זכאי לקצבת שאירים מכוח ההורה השני, לפי חוק אזרח ותיק ושאירים.

לקבלת הקצבה עליו להגיש תביעה לקצבת שאירים בסניף המטפל.

תגמול חודשי

סכום התגמול ליתום ששני הוריו נספו בפיגוע מחושב באחוזים ממשכורתם של עובדי מדינה בדרגה 19 בדירוג המנהלי, ומצורפות אליו הטבות סוציאליות כגילום חודשי.


סכום התגמול בינואר 2019:

  • ליתום עד גיל 18 - 5,202.59 ש"ח
  • ליתום מגיל 18 ואילך -8,528.84 ש"ח (החל ב- 02.01.2019)

מענקים לכיסוי הוצאות אבל

מענק הוצאות קבורה

מענק זה נועד להשתתפות בהוצאות הקבורה של ההורים. המענק משולם לחשבון הבנק לאחר הכרת הרשות המאשרת במשרד הביטחון, ובסמוך לימי השבעה.
סכום המענק - 9,089 ש"ח עבור כל הורה.

מימון הסעה מבית האבלים לבית העלמין וחזרה

במועדים הבאים: בלוויה, בתום השבעה, באזכרה של החודש ובכל שנה באזכרה השנתית.
לקבלת פרטים על ההסעות יש לפנות למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל.

מענק להוצאות אבל

מענק זה נועד להשתתפות בהוצאות המשפחה הקשורות לאבל.
המענק ישולם ליתום הזכאי לתגמול חודשי. על המשפחה להחליט למי מהיתומים ישולם המענק, ולשלוח הודעה בכתב על כך למחלקת נפגעי איבה בסניף המטפל. המענק לא משולם לתקופה רטרואקטיבית.
סכום המענק - 7,361 ש"ח

מענק אזכרה שנתי

תשלום מענק אזכרה שנתי עבור כל אחד מההורים. על המשפחה להחליט למי מהיתומים ישולם המענק, ולשלוח הודעה בכתב על כך למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל. המענק ישולם פעם בשנה, בצירוף לתגמול של החודש שלפני חודש הפטירה של ההורה.
סכום המענק - 941 ש"ח עבור כל הורה.

מענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה

תשלום מענק לאחזקת מקום קבורה ומצבה. על המשפחה להחליט למי מהיתומים ישולם המענק ולשלוח הודעה על כך למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל. המענק ישולם פעם ב-5 שנים, בצירוף לתגמול של החודש שלפני חודש הפטירה של ההורה.
סכום המענק - 3,424 ש"ח עבור כל הורה.


הטבות בעניינים רפואיים

לקבלת הטבות בנושאים רפואיים אתה מתבקש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל בך.

הטבות ומענקים נוספים

מענק התארגנות

משולם ליתום עד גיל 37 שנים. המענק משולם לו במועד שהתייתם, אך לא לפני גיל 18. אם התייתם לפני גיל 18, ישולם לו המענק בהגיעו לגיל 18.
המענק משולם באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש בקשה.
סכום המענק - 83,600 ש"ח

מענק נוסף למי שהתייתם לפני 1.10.2000.

מענק נוסף בסך 200,000 ש"ח משולם ליתומים משני הורים אשר התייתמו לפני 1.10.2000.
המענק משולם לזכאים באופן אוטומטי על ידי אגף נפגעי פעולות איבה.

מענק בר/בת מצוה

יתומים יקבלו מענק בר/בת מצוה בהגיעם למצוות: בנות בהגיען לגיל 12, ובנים בהגיעם לגיל 13 שנים.
סכום המענק - 9,313 ש"ח (החל ב- 07.01.2019)

מענק נישואין/מענק דיור/מענק גיל 30

  • למענק נישואין זכאים: יתום שהתחתן עד גיל 30; יתום רווק בהגיעו לגיל 30; רווק שהתייתם מהוריו לאחר גיל 30 ועדיין לא מלאו לו 37 שנים. המענק משולם מכוחו של כל הורה, לכן סכום המענק כפול - 273,652 ש"ח.
  • יתום שהיה נשוי בעת פטירת הוריו ועדיין לא מלאו לו 37 שנים, ומיום נישואיו עד יום פטירת הוריו או הורהו השני לא חלפו יותר משנתיים, יהיה זכאי למענק בשיעור 80% מהמענק הכפול.
  • יתום רווק שרכש דירה בטרם הגיעו לגיל 30 שנים, יהיה זכאי בזמן רכישת הדירה למענק דיור בשיעור 80% ממענק הנישואין. בהגיעו לגיל 30 או בהינשאו, ישולם לו ההפרש בין מענק הנישואין למענק הדיור שקיבל.

לקבלת המענק יש להגיש בקשה למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל, בצירוף תעודת נישואין/אישורים על רכישת דירה.

לידיעתך,
מענק נישואין כפול כולל בתוכו גם מענק דיור, ולכן אין זכאות גם למענק דיור.

רכישת חלקת קבר

יתום משני הורים, זכאי להשתתפות ברכישת חלקת קבר ליד ההורים שנספו.
לקבלת הסיוע יש להגיש בקשה למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל.
סכום המענק - 5,379 ש"ח.

רכישת מצבה

הביטוח הלאומי משתתף בהקמת מצבה ליתום מעל גיל 18 שנפטר.
לקבלת הסיוע על המשפחה להגיש בקשה למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל.
סכום הסיוע - 4,548 ש"ח.

סיוע בדיור

הביטוח הלאומי מסייע ליתום בהלוואות ו/או במענקים לדיור.
ועדת השיקום תדון בכל בקשה, ותקבע את סכומי הסיוע בהתאם להוראות משרד הביטחון.
לקבלת סיוע בדיור אתה מתבקש לפנות מראש למחלקת השיקום בסניף המטפל בך. 

סיוע בענייני רכב

לקבלת ההטבות בנושאי רכב אתה מתבקש לפנות מראש למחלקת שיקום בסניף המטפל בך.

ההטבות שיפורטו להלן, ניתנות עבור היתום בלבד, ולא משולמות עבור משפחתו (בן-זוג, ילדים):

הלוואה לצרכים אישיים

ניתן לקבל פעם ב-3 שנים.
לקבלת ההלוואה יש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל בך.
סכום ההלוואה - 6,749 ש"ח

השתתפות בהוצאות לימודים וחוגים

עבור יתומים בכיתות א'-ו', מענק בסך 1,720 ש"ח בשנה
עבור יתומים בכיתות ז'-ט', מענק בסך 2,040 ש"ח בשנה
עבור יתומים בכיתות י'-י"ב, מענק בסך 2,520 ש"ח בשנה
המענק משולם באופן אוטומטי, בתגמול החודשי בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

שיעורי נהיגה

הטבה זו משולמת ליתום באופן אוטומטי בהגיעו לגיל 17. מי שהתייתם לאחר הגיל הזה ואין לו רישיון נהיגה, מתבקש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל.
סכום ההטבה - 2,060 ש"ח

מענק הבראה שנתי

יתום זכאי פעם אחת בשנה לתשלום בעבור 8 ימי הבראה.
סכום המענק ליום הבראה הוא כמקובל בשירות המדינה. המענק משולם באופן אוטומטי בתגמול חודש יולי.
מענק הבראה - 395 ש"ח ליום


השתתפות בהוצאות טלפון

יתום זכאי פעם בשנה למענק בגובה 50% מדמי השימוש בטלפון עבור כל השנה. המענק משולם באופן אוטומטי בתגמול חודש ינואר.
סכום המענק - 300 ש"ח

סיוע לכיסוי חובות

יתום שנקלע לחובות כתוצאה ישירה מהאסון, או שהוא מתקשה להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לאסון, או ששיקומו נכשל ויש לו חובות הקשורים לעסק - יכול לקבל סיוע לכיסוי החובות.
לקבלת הסיוע יש להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל, עד שלוש שנים מיום פטירת ההורים.
סכום הסיוע - עד 57,421 ש"ח

שיקום

שיקום מקצועי

הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה - יתום משני הורים, זכאי מגיל 18 ומעלה, למימון אבחון מקצועי, מכינה והכשרה מקצועית עד שיסיים את לימודי המקצוע, או למימון לימודים להשכלה גבוהה עד לקבלת התואר הראשון. המימון כולל השתתפות בשכר לימוד ומענק שנתי לספרים.

יתום המקבל תגמול חודשי אינו זכאי לדמי מחיה בתקופת הלימודים. לקבלת הסיוע עליך להגיש בקשה למחלקת השיקום בסניף המטפל בך.

שיקום תעסוקתי

יתום משני הורים זכאי לסיוע בהשמה בעבודה, באמצעות מחלקת השיקום בסניף המטפל.

שיקום כלכלי לעסק עצמאי

יתום משני הורים, שלא מימש את זכאותו לסיוע בלימודים, והוא מבקש להקים עסק או לבסס עסק עצמאי קיים - זכאי להלוואה, בכפוף לשיעורי ההלוואות המקסימליות שנקבעים מעת לעת.
לקבלת ההלוואה עליך להגיש בקשה למחלקת שיקום בסניף המטפל בך.
הלוואה לעסק ראשון - 103,446 ש"ח
הלוואה לביסוס עסק קיים - 22,120 ש"ח

הטבות המוענקות מגופים אחרים

פטור מאגרת רישום וירושה

יתומים זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושת הנספה מפעולות איבה. לקבלת האישור יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל בך. אישור הזכאות מותנה בפניית היתום לבית משפט מחוזי.
 

הנחה בארנונה

ההנחה תינתן על-פי רשימת זכאים שמעביר הביטוח הלאומי לרשויות המקומיות פעם בשנה. את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי שטח הדירה ומספר הנפשות המתגוררות בדירה.

עד שיועברו הרשימות מהביטוח הלאומי לרשות המקומית, תוכל לקבל אישור חד-פעמי לרשות המקומית, במחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל בך.

הנחה במס רכישה (מס שבח מקרקעין)

יתומים זכאים להנחה בתשלום מס רכישה, לפי תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד על סמך אישור.
למימוש הנחה זו יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל.

תשלום המס, לאחר ההנחה, הוא 0.5% משווי הדירה הנרכשת או ממגרש המיועד לבניית דירה. התנאי לקבלת ההנחה על מגרש הוא: בניית הדירה בתוך שנתיים מיום רכישת המגרש.

פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין

יתומים זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לקבלת האישור יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה בסניף המטפל.

פטור מאגרת העברת מקרקעין (טאבו)

יתומים זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין. הפטור יוענק פעמיים בלבד. לקבלת אישור יש לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה, בציון פרטי הנכס (מס' גוש, מס' חלקה וכתובת הנכס).

פרטים חשובים אחרים

  • על-פי החוק, הביטוח הלאומי לא משלם כמה תגמולים עבור פרק זמן אחד. לפיכך, אם אתה זכאי גם לתגמול חודשי וגם לדמי מחיה מאגף השיקום, עליך לבחור בין התגמולים.
  • הטבות המשולמות ליתומים מפעולות איבה ומשמשות לאותה המטרה, כגון - שיעורי נהיגה, מענק התארגנות ליתום ומענק התאלמנות לאלמנה, מענק דיור ועוד - ההטבה שתשולם ליתום תהיה בסכום שנקבע ליתום איבה או בסכום שנקבע לאלמנת איבה - הגבוה מבין השניים.

ארגון נפגעי פעולות איבה

הארגון פועל כעמותה והוא מייצג את נפגעי פעולות האיבה (נכים ומשפחות נספים) על פי החוק. בין מטרותיו לשמור על זכויות משפחות הנספים ולשפרן, וכן להציג ולייצג את ענייניהם בפני המוסדות השונים.

יתומים הזכאים לתגמולים חודשיים על-פי חוק נפגעי פעולות איבה, זכאים להתקבל כחברים בארגון.
לחברים ינוכו דמי חבר חודשיים מהתגמול החודשי, בתום 60 ימים מיום אישור התביעה. דמי החבר יועברו לחשבון הארגון.

כתובת הארגון:
רח' בית האורן 9, תל אביב 67319
טל' 03-6884729
פקס 03-6884724
כתובת דואר אלקטרוני: irgun@irgun.org.il

ערעור על החלטות המוסד

אם הביטוח הלאומי דחה את תביעתך,אתה/את רשאי/ת לפנות לבית הדין האזורי לעבודה ולהגיש תביעה נגד ההחלטה.   
את הערעור יש להגיש בתוך 12 חודשים מהיום שנמסרה לך החלטת המוסד.