תנאי הזכאות להכרה כנפגע פעולות איבה


נפגע איבה הוא מי שעונה על שני התנאים האלה:

תנאי ראשון – נפגעת באירוע איבה

פגיעת איבה היא אחת מאלה:
 • פגיעה מפעולת איבה של כוחות אויב.
 • פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה.
 • פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כזאת.
 • פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכותו למוצא לאומי-אתני ושנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.

  והכל בתנאי שהרשות המאשרת, המתמנה על ידי שר הביטחון, אישרה שהפגיעה היא פגיעת איבה.
 • פגיעת איבה בחוץ לארץ
- פגיעה שאירעה בחוץ לארץ תוכר כפגיעת איבה אם מטרתה הייתה פגיעה בישראל או בעם היהודי.
- פגיעה שאירעה החל מיום 1.4.2012 תוכר פגיעת איבה בחוץ לארץ, גם אם מטרתה לא הייתה פגיעה בישראל או בעם היהודי, ובתנאי שפעולת האיבה התרחשה על ידי ארגון שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים. במקרה זה ניתן להיות זכאי לתגמולים החל מיום 1.4.2017.
- אם נפגעת בפגיעת איבה בחוץ לארץ ואתה זכאי לפיצוי לפי דיני המדינה שבה נפגעת או הארץ שבה אתה תושב - אינך זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. 

תנאי שני – מעמדך בישראל

הכרה כנפגע פעולות איבה ניתנת רק למי שהמעמד שלו בישראל הוא אחד מאלה:
 • אתה תושב/ת ישראל או בעל אזרחות ישראלית והפגיעה התרחשה בישראל, בשטחי יהודה שומרון (שטחים שבשליטת ישראל) או מחוץ לישראל.
 • אתה בעל אזרחות ישראלית, וטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדלת להיות תושב ישראל, ונפגעת מחוץ לישראל.
 • אינך בעל אזרחות ישראלית, אך נכנסת לישראל כחוק לפי חוק הכניסה לישראל, או שאינך זקוק לאשרה (כגון בעלי דרכון דיפלומטי או תיירים ממדינה שישראל פטרה אותה מחובת אשרה וכו’) - ונפגעת בישראל או בשטחי יהודה שומרון (שטחים שבשליטת ישראל).
 • אתה תושב השטחים בעל תעודת זהות ישראלית, ונפגעת בתחום הקו הירוק.
 • אתה תושב השטחים ויש לך היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, ונפגעת בתחום הקו הירוק.
 • אתה תושב חוץ ונפגעת תוך כדי ועקב עבודתך אצל מעסיק ישראלי בחוץ לארץ – לצפייה ברשימת המעסיקים לחץ כאן.
שים לב, אם נפגעת בזמן שעשית מעשה פשע או בזמן שעברת עבירה שיש בה זדון או רשלנות פושעת, לא תוכר כנפגע פעולות איבה.

תביעה להכרה כנפגעי איבה

אם נפגעתם בפעולת איבה עליכם למלא הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה.
התביעה והמסמכים שיוגשו לנו, יועברו לאישור הרשות המאשרת (154) במשרד הביטחון, אשר מוסמכת להכיר בכם כנפגעי איבה.

את התביעה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באופן הבא:

מי שנפגע מה-7.10.23 והלאה במהלך מלחמת חרבות ברזל

מילוי טופס מקוצר באופן מקוון באתר.

מי שנפגע עד 6.10.23