למקבל קצבאות נוספות במוסד


  • מבוטח הזכאי בעד פרק זמן אחד גם לדמי פגיעה בעבודה וגם לתגמולי מילואים, יבחר באחת משתי הגמלאות.
  • בעד פרק הזמן שהמבוטח זכאי לדמי פגיעה בעבודה, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.
  • דמי הפגיעה המשולמים לנפגע נחשבים כהכנסה בבחינת הזכאות להבטחת הכנסה.