שיעור דמי הפגיעה ליום


שיעור דמי הפגיעה ליום

דמי הפגיעה ליום לעובד שכיר ולעובד עצמאי יחושבו באופן הבא:
75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים המלאים שקדמו ל-1 בחודש שבו הופסקה העבודה בשל הפגיעה, או חודש הפגיעה עד ליום הפגיעה ושני החודשים שקדמו לו, לחלק ב-90 - התשלום הגבוה מבין השניים, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,201.63 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

ההכנסות שנלקחות בחשבון בחישוב דמי הפגיעה:

 • עובד שכיר - דמי הפגיעה יחושבו לפי שכרך החייב בתשלום דמי ביטוח, לרבות שכר שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).
  שים לב, אם לא קיבלת שכר מלא ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבלת שכר מלא. לשם כל עליך לשלוח לנו אישורים המעידים על כך שלא קיבלת שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות (אישורי מחלה, חופשה וכיו"ב). את האישורים תוכל לשלוח באמצעות האתר.
 • עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי - אם נפגעת במהלך עבודתך כשכיר או כעצמאי, דמי הפגיעה יחושבו לפי שכרך משני מקומות העבודה.
  שים לב, הכנסותיך כעובד עצמאי יילקחו בחשבון רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היית רשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי ושילמת את דמי הביטוח במועד.

 •  עובד עצמאי - דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיך בשנת המס השוטפת.
 •  מי שנקבע לו אי כושר חלקי - אם אתה עובד שכיר או עצמאי, ועל פי אישור רפואי מקופת חולים נגרם לך אי-כושר חלקי לעבודה ומספר שעות עבודתך צומצם - ישולמו לך דמי פגיעה מופחתים ולא יותר מ-8 שעות ליום.
 • אם נפגעת במהלך הכשרה מקצועית או במהלך שיקום מקצועי - ובשלושת החודשים שקדמו לפגיעה היו לך גם הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי, דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיך מעבודתך כשכיר או כעצמאי, או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים כאמור - לפי הסכום הגבוה יותר.

ניכויים מדמי הפגיעה

מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.


הפרשים לדמי פגיעה 

עובד שכיר שקיבל ממעסיקו תשלומים נוספים והפרשי שכר עבור התקופה שקדמה לתשלום דמי הפגיעה, עשוי להיות זכאי לתשלום  הפרשים לדמי פגיעה במקרים האלה:

 • המעסיק שילם לך במהלך 11 החודשים שלאחר פגיעתך בעבודה תשלום נוסף, כגון: דמי הבראה, ביגוד, בונוס, ובתנאי שסכום התשלום שווה או עולה על רבע משכר המינימום  1,393 ש"ח (החל ב- 01.04.2023) 
 • המעסיק שילם לך הפרשי שכר, עבור החודשים שקדמו למועד פגיעתך בעבודה, ואשר על פיהם חושבו דמי הפגיעה.

הגשת בקשה לתשלום הפרשים

לבדיקת הזכאות להפרשים יש לשלוח לנו תלושי שכר שבהם מצויין התשלום הנוסף ששולם, בתוך 12 חודשים ממועד קבלת התשלום מהמעסיק.

את התלושים אפשר לשלוח באמצעות האתר, או להגיש בסניף הקרוב למקום המגורים. 

אם עבדת אצל יותר ממעסיק אחד, יש לשלוח את תלושי השכר מכל מעסיק בנפרד.