תשלום דמי הפגיעה


דמי הפגיעה נועדו לפצות אותך על אובדן הכנסותיך מעבודה (כשכיר או כעצמאי) עקב הפגיעה בעבודה. דמי הפגיעה משולמים בעד פרק הזמן  בו לא עבדת ונזקקת  לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

כיצד מחושבים דמי הפגיעה?

עובד שכיר 

בעד יום הפגיעה, ישלם לך המעסיק את שכרך.

     • אם נעדרת פחות מ-12 יום - ישלם לך הביטוח הלאומי  דמי פגיעה בעד ימי ההיעדרות החל ביום השלישי שלמחרת יום הפגיעה.
      לדוגמה: תאריך הפגיעה הוא 1.6.2012. נעדרת מהעבודה עקב הפגיעה עד ליום 8.6.2012. תהיה זכאי לדמי פגיעה מיום 4.6.2012 עד 8.6.2012.
     • אם נעדרת יותר מ-12 יום -  ישלם לך הביטוח הלאומי דמי פגיעה החל ביום שלמחרת יום הפגיעה. לאחר שאישר הביטוח הלאומי את התביעה, ישולמו דמי הפגיעה לזכות חשבון הבנק שלך (לפי הרשום בתביעתך).

הביטוח הלאומי יגבה מהמעסיק שלך את התשלום ששילם לך בעד 12 הימים הראשונים (חוץ ממעסיק של עובד במשק בית).

קיימים מעסיקים, שעל פי הרשאה מיוחדת מהביטוח הלאומי, רשאים לשלם את דמי פגיעה לעובדיהם (על פי תקנה 22 לתקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה - פרק ה'), והביטוח הלאומי יחזיר למעסיקים את הכספים ששילמו לעובדים.

דמי הפגיעה שישלם המעסיק לא יפחתו מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על פי החוק. עובד שמעסיקו קיבל הרשאה לשלם דמי פגיעה לעובדיו, אינו זכאי לתשלום גם מהמוסד לביטוח לאומי.

עובד עצמאי

הזכאות לדמי פגיעה כעובד עצמאי היא רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היית רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילמת את דמי הביטוח במועד.

דמי הפגיעה ישולמו לך בהתאם לתקופת אי הכושר לעבודה ובניכוי  12 ימי ההיעדרות הראשונים.

לידיעתך, אם נעדרת מעבודתך עקב הפגיעה יותר מ-91 יום, או אם נותרה לך נכות עקב הפגיעה בעבודה, אתה רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.