אופן הגשת התביעה


​תביעה לגמלת תלויים יש להגיש בכתב, על גבי טופס תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע עבודה לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי המבוטח. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.  

בעת הגשת התביעה, יש להגיש למוסד את המסמכים האלה, העשויים להוכיח את זכאותו של התובע: 

 • אישור מהמעסיקים על תקופת העבודה של המנוח כשכיר ועל שכרו בתקופת 3 החודשים שקדמו לפגיעה, או תלושי שכר - אם אין חתימת המעסיקים על גבי טופס התביעה.
 • אישור על הכנסות, לאלמן שאין עמו ילד והוא מסוגל לכלכל עצמו.
 • תעודה רפואית על מצב בריאותם של אלמן/ה, שלא מסוגלי/ת לכלכל את עצמם ועדיין לא מלאו להם 50 שנה ואין עמם ילדים; וכן תעודה רפואית על מצב בריאותו של אלמן, שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ומלאו לו 50 שנה ואין עמו ילדים - אם הכנסתו עולה על הסכום שנקבע לכך.
 • תעודה רפואית לאלמנה הנמצאת בהיריון ובה אישור על חודש ההיריון.
 • אישור בית הספר על לימודי ילד בגיל 20-18 שנה או אישור המוסדות הבאים על שירות לאומי של בת בגיל 20-18 שנה: האגודה להתנדבות בעם, עיריית ירושלים, עמותת שלומית, אמונה, שלהב"ת.
 • אישור השלישות הראשית של צה"ל על שירות סדיר של ילד שטרם מלאו לו 24 שנה, בציון מועד גיוס ותאריך השחרור הצפוי.
 • אישור השלישות הראשית על שירות במסגרת קדם צבאית או שירות של"ת לאחר החיול.
 • אישור על דחיית השירות הצבאי עקב לימוד בעתודה.
 • אישור על דחיית השירות הצבאי עקב שירות בהתנדבות.
 • תעודה רפואית על מצב בריאותם של הורים, אחים/יות או סב/ה של המנוח שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם, או הצהרה על הכנסותיהם - כהוכחה שעיקר פרנסתם היה על הנפטר, אם נתבעת קצבה בעבורם.
 • אישור מהבנק  שאת/ה בעל/ת החשבון שבו את/ה מבקש/ת לקבל את הקצבה.