פיצויים מצד שלישי


זכאי לגמלת תלויים התובע מצד שלישי, שגרם למותו של המבוטח, פיצוי כלשהו על נזק שנגרם (לפי פקודת הנזיקין, נוסח חדש, או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975), חייב להודיע על תביעתו זו למוסד לביטוח לאומי. המוסד רשאי אף הוא לתבוע מהמזיק את ערך הגמלאות שהוא משלם או עתיד לשלם לתלויים בגין פטירת המבוטח.