שיעורי הקצבה


 (​קצבת התלויים מחושבת באחוזים מקצבת נכות  מעבודה בשיעור 100% (קצבה מלאה

קצבת נכות מלאה מעבודה מחושבת על פי 75% מהשכר שהיה למנוח בשלושת החודשים שקדמו ליום שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה.

מקסימום קצבת נכות מעבודה  - 34,234 ש"ח (החל ב- 01.01.2022)).

קצבת התלויים משתנה בכל שנה ב-1 בינואר, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

אלמן או אלמנה עם ילדים

אלמן או אלמנה בכל גיל שהוא, שיש עמם לפחות ילד אחד, זכאים לקצבת תלויים חודשית בעבור עצמם ולתוספת בעבור ילדיהם, כל זמן שהילדים נמצאים עמם. 

 

שיעורי קצבת התלויים החודשית לאלמן/ה שיש עמם ילדים: 

מספר הנפשות שיעור הקצבה באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה
אלמן/ה + ילד אחד 80% (מתוכם 20% תוספת בעבור הילד)
אלמן/ה + 2 ילדים 90% (מתוכם 30% תוספת בעבור הילדים)
אלמן/ה + 3 ילדים ויותר

100% (מתוכם 40% תוספת בעבור הילדים)

 

אלמנה ללא ילדים

שיעורי הקצבה לאלמנה שאין עמה ילדים נקבעים בהתאם לגילה כמפורט להלן:

 

גיל האלמנה
שיעור הקצבה באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה
50-40 שנה40%
50 שנה ומעלה60%
עד 40 שנהמענק חד-פעמי בשיעור 60% כפול 36.
 

במקרים הבאים יהיו זכאים אלמנה או אלמן שאין עמם ילדים לקצבת תלויים חודשית בשיעור 60% מקצבת נכות מלאה מעבודה, אף אם אינם בני 50 שנה:

  1. לאלמנה - אם בזמן פטירת המבוטח היה עמה ילד שהיה זכאי לקצבה, ועתה אינו זכאי יותר (תנאי זה אינו תקף לגבי אלמן).
  2. האלמן/ה לא היו מסוגלים לכלכל את עצמם מעבודה סמוך לפני הפטירה או בתוך שנה מיום הפטירה של המבוטח. אם כבר שולם להם מענק חד פעמי, ייזקף המענק (יהפוך לחוב) על חשבון הקצבה המגיעה להם.
  3. אלמנה שבעת הפטירה הייתה בהריון, יראו בה כמי שאינה מסוגלת לכלכל עצמה והיא זכאית לקצבה בשיעור של 60% עד ללידה. לאחר הלידה היא תהיה זכאית לקצבה בשיעור של 80% (מתוכם 20% תוספת בעבור הילד).

 


ילדים

בדרך כלל משולמת קצבת התלויים בעד ילד, כתוספת לקצבת התלויים של הורהו; אך במקרים הבאלה משולמת קצבת התלויים בעבור הילדים הזכאים בזכות עצמם:

 

1. הילדים נותרו יתומים מאב ומאם.

2. הילדים לא נמצאים עם ההורה הזכאי לקצבת תלויים.

3. הורה הילדים אינו זכאי לקצבת תלויים (כגון מי שהייתה גרושתו של המבוטח בעת פטירתו).

4. הורה הילדים חזר ונישא ואינו זכאי להמשיך לקבל קצבת תלויים חודשית.

 

שיעורי קצבת התלויים החודשית לילדים:

 

מספר הילדיםשיעור הקצבה באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה
ילד אחד60%
2 ילדים80%
3 ילדים90%
4 ילדים ויותר100%

 

 

תלויים אחרים

אם המבוטח לא הניח אחריו אלמן/ה או ילדים הזכאים לקצבה, יהיו התלויים האחרים, כגון הורים, סב סבתא,אח או אחות של המבוטח - זכאים לקצבה בשיעורים הבאים (תשלום זה יינתן למי שהוכח כתלוי תלות מלאה במנוח):

 

מספר התלוייםשיעור הקצבה באחוזים מקצבת נכות מלאה מעבודה
תלוי אחד50%
2 תלויים75%
3 תלויים90%
4 תלויים100%

 

אם המבוטח הניח אחריו אלמן/ה או ילדים הזכאים לקצבה, יהיו התלויים האחרים (הורים, אחים וכו') זכאים לקצבה בשיעור שהיה מתווסף לקצבה, אילו תלויים אלה היו ילדיו של המבוטח.

אם הוכרו ההורים כתלויים תלות חלקית, תשולם להם הקצבה מטעמי צדק.