מי זכאי לגמלה?


​זכאים לגמלה בני משפחתו של מבוטח שהיה עובד שכיר או עצמאי ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה וכן בני משפחתו של מתנדב  שנפטר כתוצאה מפגיעה בפעולת התנדבותו.

1. אלמנה
אשתו של המבוטח בשעת מותו הגמלה משולמת לאלמנה, גם אם היא עובדת או שיש לה הכנסות ממקור אחר.

 

2. אלמן

מי שהיה נשוי למבוטחת בשעת פטירתה, ומתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

 • יש עמו ילד הזכאי אף הוא לקצבה.
 • האלמן אינו מסוגל לכלכל את עצמו.
 • הכנסתו החודשית של האלמן אינה עולה על 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)

 

3. ילדים

ילדו של המבוטח שנפטר (לרבות ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שכל פרנסתו הייתה על המבוטח, וחוץ מנער או נערה שנישאו), אם הוא אחד מאלה:

 • לא מלאו לו 18 שנה. 
 • מלאו לו 18 שנה, אך טרם הגיע לגיל 20, ועיקר זמנו (לפחות 24 שעות בשבוע) מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על יסודי.
 • מלאו לו 18 שנה ולא מלאו לו 20 שנה והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל. אין תקופה זו באה בחשבון במניין 36 חודשים מיום הגיוס.
 • מלאו לו 18 שנה אך טרם הגיע לגיל 24, והוא משרת בשירות סדיר בצה"ל, לפי חוק שירות ביטחון תשי"ט- 1959 לתקופה של עד 36 חודשים.
  כשירות סדיר נחשב גם שירות ללא תשלום בנחל (של"ת) לאחר שהילד חוייל וגם שירות הסדר.
 • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא לומד במסלול עתודה שהוכר על ידי צה"ל, ושירותו הצבאי נדחה עקב הלימודים.
 • עדיין לא מלאו לו 21 שנים והוא משרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית על פי התנאים שנקבעו  בתקנות לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים, ושירותו הצבאי נדחה עקב השירות בהתנדבות.
 • עדיין לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות במסגרת האגודה להתנדבות בעם, עיריית ירושלים, עמותת שלומית, אמונה, שלהב"ת.

לתשומת הלב,      

נער או נערה שנישאו - תופסק זכאותם לקצבה מיום הנישואין.

 

לידי מי משולמת הקצבה עבור הילדים

ילד הנמצא בבית הוריו ושהורהו לא זכאי לקצבה, הקצבה משולמת להורה עבור הילד. ילד מעל גיל 18 זכאי לקבל את הקצבה לחשבונו.

ילד הנמצא מחוץ לבית הוריו הקצבה משולמת למי שנושא בהוצאות החזקת הילד, לפי המלצת עובדת שיקום של המוסד לביטוח לאומי.

ילדים הנמצאים במקומות שונים והחזקתם היא על אנשים שונים - תחולק הקצבה ותשולם על פי החלטת בית הדין.

 

4. הורים

הורי המבוטח שנפטר (לרבות הורה מאמץ או חורג) זכאים לקצבה אם מתקיים בהם אחד התנאים האלה:

 • עיקר פרנסתם היה על המבוטח שנפטר.
 • הם לא מסוגלים לכלכל את עצמם, והמוסד לביטוח לאומי אישר שהייתה תלות מלאה או חלקית במבוטח שנפטר.

 

5. קרובים אחרים

סב, סבתא, אח או אחות של המבוטח שנפטר  זכאים לקצבה אם מתקיימים בהם כל התנאים האלה:

 • הם גרו בביתו של המבוטח שנפטר לפחות 12 חודשים לפני הפגיעה.
 • כל פרנסתם הייתה על המבוטח שנפטר.
 • כל עוד הם אינם מסוגלים לכלכל את עצמם.