תשלום הקצבה


קצבת התלויים משולמת ב-28 בכל חודש (בעד אותו החודש) לחשבון הבנק של בן המשפחה הזכאי בלבד. לצורך זה יש למלא בטופס התביעה לקצבת תלויים את שם הבנק,כתובת הבנק ומספר חשבונו בבנק.