תקופת אכשרה לגבר


תהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק אם צברת אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהם היית מבוטח בביטוח זקנה:

  •  60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת אזרח ותיק. 
  •  144 חודשים
  •  60 חודשים לפחות, בתנאי שמספר החודשים שהיית מבוטח מיום שנעשית תושב/ת ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שלא היית מבוטח.

אם אתה תושב חוזר, ולא צברת אחת מתקופות הביטוח המפורטות למעלה, אתה יכול להיות זכאי לגמלת אזרח ותיק מיוחדת עד שתצבור אחת מתקופות הביטוח הנדרשות לקבלת הקצבה.