קצבת נכות כללית לתושב חוזר


קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לאישה עקרת בית (תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנים, ועדיין לא הגיעה לגיל פרישה, נשואה, שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית, ובעלה מבוטח בביטוח אזרח ותיק ושאירים), שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים באתר נכות. אחד התנאים לזכאות לקצבת נכות הוא שאי-הכושר נגרם למבוטח בהיותו תושב/ת ישראל. לפיכך תושב חוזר יהיה זכאי לקצבה, רק במקרים שאי-הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל.
עם זאת, במקרים הבאים התושב החוזר עשוי להיות זכאי לקצבה, למרות שאי הכושר שלו נוצר בעת שלא היה תושב ישראל:
 1. אם הוא הגיע לגיל 18 כשהיה תושב ישראל ונכה
 2. אם הליקוי שבגללו נוצר אי-הכושר נגרם לו בזמן שהיה קטין תושב ישראל
 3. אם תביעתו של התושב החוזר לקצבת נכות נדחתה, מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל, ולאחר דחיית התביעה הוא התחיל לעבוד, והכנסותיו עלו על 45% מהשכר הממוצע (4,748 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)) במשך 6 חודשים רצופים או 12 חודשים לא-רצופים מתוך 24 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הוגשה התביעה.    
 4. אם תביעתו של התושב החוזר נדחתה מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל, ובזמן שנהיה תושב ישראל נוצרו לו ליקויים חדשים או החמרה משמעותית של ליקויים קיימים, היוצרים נכות רפואית ואי כושר -  עשוי להיות זכאי לקצבה, אם מתקיימים בו התנאים הבאים: 
  • התושב החוזר נדחה מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל.
  • לתושב החוזר נוצרו ליקויים חדשים או החמרה משמעותית של ליקויים קיימים (בזמן שהיה תושב חוזר).
  • ליקויים אלה בלבד הם מעל הסף הרפואי הנדרש לקבלת נכות.
  • ליקויים אלה בלבד גרמו לכך שהתובע איבד את כושרו.

במקרים אלו, יש להמציא כל מסמך רפואי שיכול לאשר את מועד תחילת הליקוי הרפואי החדש או ההחמרה.

אם נקבע שליקויים חדשים או החמרה משמעותית בעת התושבות החוזרת מזכים את התושב החוזר בקצבה, הרי שהקצבה תשולם בהתאם לדרגה המבטאת את מצבו הכללי של התובע, ולא רק את הליקויים שנוצרו בעת התושבות החוזרת.  

אדם שנוצר לו אי-הכושר בזמן שהיה תושב ישראל, ובמהלך התקופה שבה לא היה תושב ישראל חלה החמרה בנכותו הרפואית או בדרגת אי הכושר - בהיותו תושב חוזר הוא יהיה זכאי לקצבת נכות לפי דרגת אי-הכושר המתאימה למצבו הנוכחי.