קצבת נכות כללית לתושב חוזר


קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות או לעקרת בית נכה,  שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב-50%, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים באתר נכות.
אחד התנאים לזכאות לקצבת נכות הוא שאי-הכושר נגרם למבוטח בהיותו תושב/ת ישראל,  לפיכך תושב חוזר יהיה זכאי לקצבה, רק אם אי-הכושר להשתכר נוצר לו בהיותו תושב ישראל.

זכאות לקצבה למי שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל

עם זאת, במקרים הבאים תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקצבה, למרות שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל:
  1. הוא הגיע לגיל 18 כשהיה תושב ישראל ונכה.
  2. הליקוי שבגללו נוצר אי-הכושר נוצר לו בזמן שהיה קטין תושב ישראל.
  3. תביעתו כתושב חוזר לקצבת נכות נדחתה, מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל, ולאחר דחיית התביעה הוא התחיל לעבוד, והכנסותיו עלו על 60% מהשכר הממוצע 7,522 ש"ח (החל ב- 01.01.2024), במשך 6 חודשים רצופים או 12 חודשים לא-רצופים מתוך 24 החודשים שקדמו לחודש הגשת התביעה.    
  4. תביעתו נדחתה מכיוון שאי הכושר שלו נוצר בזמן שלא היה תושב ישראל, ובזמן שנהיה תושב חוזר נוצרו לו ליקויים חדשים או החמרה משמעותית של ליקויים קיימים, היוצרים נכות רפואית ואי כושר -  במקרה זה הוא עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא עונה על התנאים הבאים: 
    • הליקויים החדשים שנוצרו לו הם מעל הסף הרפואי הנדרש לקבלת נכות.
    • ליקויים אלה גרמו לכך שהתובע איבד את כושרו.

במקרים אלו, יש להמציא כל מסמך רפואי שיכול לאשר את מועד תחילת הליקוי הרפואי החדש או ההחמרה.

קביעת דרגת אי הכושר 

אם נקבע שליקויים חדשים או החמרה משמעותית בזמן התושבות החוזרת מזכים את התושב החוזר בקצבה - הקצבה תשולם לו לפי דרגת אי-הכושר המתאימה למצבו הנוכחי, ולא רק לפי הליקויים שנוצרו בעת התושבות החוזרת. 

הגשת תביעה לקצבה

למידע על הגשת תביעה לקצבת נכות כללית לחץ כאן