קצבת הבטחת הכנסה לתושב חוזר


תושב חוזר עם הגעתו לארץ מטופל במשרד העלייה והקליטה, ועשוי להיות זכאי לקבל מהם תמיכה בשנה הראשונה להגעתו לארץ.

במקרים מסוימים תוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת ממשרד הקליטה.

עם תום תקופת הזכאות לתמיכה ממשרד הקליטה, תוכל לבדוק את זכאותך לקצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

אתה עשוי להיות זכאי לקצבה אם הוכרת כתושב/ת ישראל והתגוררת בארץ כתושב 24 חודשים רצופים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגוררת בארץ כתושב לפני שעזבת את הארץ). כמו כן עליך לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

כדי לקבל את הקצבה, עליך למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה, ולמסור אותו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. אל הטופס יש לצרף אישור ממשרד הקליטה על התקופה שקיבל תמיכה מהם.