2017


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
פתח דבר והקדמה
תרשימים נבחריםהורדה תרשימים נבחרים
פרק 1 - המדיניות החברתית ומגמות ההתפתחות של הביטוח הלאומיהורדה פרק 1 - המדיניות החברתית ומגמות ההתפתחות של הביטוח הלאומי
פרק 2 - רווחה, עוני ופערים החברתייםהורדה פרק 2 - רווחה, עוני ופערים החברתיים
פרק 3 - גמלאות - פעילות ומגמות
דמי מזונותהורדה דמי מזונות
הבטחת הכנסההורדה הבטחת הכנסה
ביטוח זיקנה ושאיריםהורדה ביטוח זיקנה ושאירים
ביטוח סיעודהורדה ביטוח סיעוד
ביטוח ילדיםהורדה ביטוח ילדים
ביטוח אמהותהורדה ביטוח אמהות
ביטוח נכות כלליתהורדה ביטוח נכות כללית
ביטוח נפגעי עבודההורדה ביטוח נפגעי עבודה
נפגעי פעולות איבההורדה נפגעי פעולות איבה
שיקום אנשים עם מוגבלויות ואלמנותהורדה שיקום אנשים עם מוגבלויות ואלמנות
ביטוח אבטלההורדה ביטוח אבטלה
ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגידהורדה ביטוח זכויות עובדים בפשיטות רגל ובפירוק תאגיד
תגמולים למשרתים במילואיםהורדה תגמולים למשרתים במילואים
פרק 4 - גבייה - פעילות ומגמותהורדה פרק 4 - גבייה - פעילות ומגמות
פרק 5 - קרנות הביטוח הלאומיהורדה פרק 5 - קרנות הביטוח הלאומי
נספחים
נספח פרסומיםהורדה נספח פרסומים
נספח לוחות ענפי הביטוחהורדה נספח לוחות ענפי הביטוח
נספח מדידת העוני ומקורות הנתוניםהורדה נספח מדידת העוני ומקורות הנתונים
נספח לוחות עוני ואי-שוויוןהורדה נספח לוחות עוני ואי-שוויון
מחברי הפרקיםהורדה מחברי הפרקים