חוב בשל קבלת קצבת יתר


על פי סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי, מי שקיבל מהביטוח הלאומי תשלום בטעות או שלא כדין, חייב להחזיר את הסכומים שקיבל בטעות או שלא כדין.
הביטוח הלאומי רשאי להפחית מהקצבה המשולמת לאדם את הסכומים ששולמו לו בטעות, וכן לבצע פעולות אכיפה נגדו, כדי לגבות את החוב.
הביטוח הלאומי רשאי להתחשב במצבו של החייב באופן גביית החוב; בין היתר הביטוח הלאומי ישקול את מצבו הבריאותי ואת מצבו הסוציו-אקונומי של החייב, ובמקרה הצורך, יגיע עמו להסדר תשלום נוח. במקרים שהמצב הבריאותי או המצב הסוציו-אקונומי של החייב הוא קשה ביותר (לדוגמה: האדם חולה במחלה סופנית), עשוי הביטוח הלאומי להחליט שלא לגבות את החוב, בחלקו או במלואו.

בקשה לוועדה לבחינת חובות בשל תשלום יתר של קצבה אפשר להגיש באמצעות טופס בקשה לבחינת חובות. 
חוב בשל קבלת קצבת יתר אפשר לשלם באתר התשלומים, או באמצעות המוקד הטלפוני לתשלום חוב בשל קצבת יתר
בטלפון 08-6509935.