מקבל קצבת שאירים הזכאי גם לקצבה אחרת (שאינה קצבת אזרח ותיק)


מי שזכאים לקצבת שאירים וגם לקצבה אחרת על פי חוק הביטוח הלאומי, שאינה קצבת אזרח ותיק:

 • מי שזכאי לקצבת שאירים וזכאי גם לקצבה אחרת על פי חוק הביטוח הלאומי, כגון קצבת תלויים בנפגעי עבודה, קצבת נכות כללית, קצבת נכות מעבודה, אינו יכול לקבל יותר מקצבה אחת, ועליו לבחור באחת מהן.

 • מי שזכאי לקצבת שאירים, ונעשה זכאי לקצבת נכות כללית, ובחר בקצבת נכות כללית - הזכות לקצבת שאירים יכולה להתחדש בגיל הפרישה או כשפוקעת הזכות לקצבת נכות שלא עקב נישואין.
  אם יש ילדים, הילדים ימשיכו לקבל קצבת שאירים, גם אם ההורה בחר בקצבת נכות כללית. בכל מקרה תמיד תשולם לילדים הקצבה הגבוהה מבין השתיים. 

 • מי שזכאי לקצבת שאירים ולקצבת נכות מעבודה לצמיתות, זכאי לבחור בין קצבת שאירים לבין קצבת נכות מעבודה.
  - אם בחר בקצבת נכות מעבודה - תופסק קצבת השאירים, אולם  החוק קובע שבכל מקרה קצבת נכות מעבודה לא תהיה נמוכה מקצבת השאירים. 
  - אם בחר בקצבת השאירים - תשולם לו קצבת השאירים המגיעה לו.
  במקרים מסוימים אפשר להוון את קצבת הנכות מעבודה (לקבל את כל הסכום במזומן). כאשר מופסקת קצבת נכות מעבודה עקב היוון, מתחדשת הזכות לקצבת השאירים.

 • מי שזכאי לקצבת שאירים ולקצבת תלויים בנפגעי עבודה עקב מאורע אחד- הבחירה היא בין קצבת שאירים לבין קצבת תלויים בנפגעי עבודה.
  - אם בחרה בקצבת תלויים בנפגעי עבודה - בכל מקרה קצבת התלויים בנפגעי עבודה לא תהיה נמוכה מקצבת שאירים.
  כשהיא תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק- היא תוכל לקבל קצבת תלויים בנפגעי עבודה + מחצית קצבת אזרח ותיק; או קצבת אזרח ותיק מלאה + מחצית קצבת תלויים בנפגעי עבודה.
  - אם בחרה בקצבת שאירים - תשולם לה קצבת השאירים. כשהיא תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק - תשולם לה קצבת אזרח ותיק מלאה + מחצית קצבת שאירים.

 • מי שזכאי לקצבת שאירים ולקצבת תלויים שלא עקב אותו מאורע - הבחירה היא בין קצבת תלויים לקצבת שאירים
  אלמנה שבוחרת בקצבת תלויים בנפגעי עבודה, בכל מקרה קצבת התלויים בנפגעי עבודה לא תהיה נמוכה מקצבת השאירים.
  כשהיא תהיה זכאית לקצבת אזרח ותיק, היא תוכל לבחור: מחצית מקצבת השאירים המגיעה לה מכוח בעלה וקצבת אזרח ותיק מלאה; או קצבת תלויים בנפגעי עבודה מלאה ומחצית קצבת אזרח ותיק; או מחצית קצבת תלויים בנפגעי עבודה וקצבת אזרח ותיק מלאה.

מי שזכאים לקצבת שאירים וגם לקצבה אחרת, שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, עקב אותו מאורע

מי שעקב אותו מאורע זכאי לקצבת שאירים, וזכאי גם לקצבה אחרת לפי חוקים שחלקם מפורטים להלן, יבחר באחת משתי הקצבאות, על פי שיקוליו.

ואלה החוקים:

 • חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950;
 • חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955;
 • חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960;
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1969.