ניכויים מתשלום הקצבה


מהקצבה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, ניכויים אחרים מהקצבה.

דמי ביטוח לאומי 

אלמן חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימלי אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה).  
אלמנה אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, אם אין לה הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכירה, כעצמאית, כבעלת הכנסה שלא מעבודה).  

פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי: 

  • אישה העובדת רק במשק ביתה.
  • מי שמקבל קצבת שאירים וזכאי גם לקצבת אזרח ותיק:
    - אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה), יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
    - אם הוא ממשיך לעבוד כשכיר או כעצמאי, יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד.
    - מי שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, פטורים מתשלום דמי ביטוח.

דמי ביטוח בריאות

אלמן או אלמנה חייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות. דמי ביטוח הבריאות מנוכים מקצבת השאירים בשיעור מינימלי של 104 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) בחודש, כאשר למקבל הקצבה אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה).

ניכויים אחרים מקצבת השאירים

המוסד רשאי לנכות מקצבת השאירים המשולמת לאלמן או אלמנה חוב בדמי ביטוח שהמנוח לא שילם. החוב  ינוכה על-פי הוראת מחלקת הביטוח והגבייה. כמו כן המוסד רשאי לנכות מקצבת השאירים סכומים ששולמו לאלמן או לאלמנה שלא כדין.