אופן הגשת התביעה


 

את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש עם התביעה לקצבת שאירים או במועד שהצטמצמו הכנסות התובע עד כדי השיעור המזכה בהשלמת הכנסה, על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה. אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים הנדרשים בו, ולמסור בסניף המוסד הקרוב למקום המגורים, במחלקת שאירים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

 

תוספת השלמת הכנסה תשולם לך עד 6 חודשים רטרואקטבית לפני חודש הגשת התביעה (אם אתה עומד בתנאי הזכאות) ולא מוקדם מחודש הפטירה.