אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה


לפני שתגיש את התביעה לביטות הלאומי, עליך לקבל מהמעסיק שלך טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר (בל/ 250) מלא וחתום על ידו, ואם אתה עובד עצמאי, עליך למלא טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי (בל/283).  

עם טופס ההפניה לטיפול הרפואי עליך לפנות למחלקת תאונות עבודה בקופת חולים שבה אתה חבר, ולמסור את הטופס לרופא, והרופא ייתן לך "תעודה רפואית ראשונה לנפגעי בעבודה". 

עליך למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה ולצרף אליו את התעודה הרפואית שקיבלת מהרופא, ואם טופלת בבית חולים ממשלתי/ ציבורי - גם את דו"ח המיון. באפשרותך גם למלא ולשלוח את התביעה באתר בצירוף המסמכים.
במידה והתביעה לא מוגשת באמצעות האתר, עליך להגיש את טופס התביעה עם המסמכים הנלווים מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב אל מקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

קיימים מעסיקים שהביטוח הלאומי נתן להם הרשאה לשלם דמי פגיעה לעובדיהם. במקרים אלו ישלם לך המעסיק את דמי הפגיעה, והביטוח הלאומי יחזיר לו את הכספים ששילם.

בטופס התביעה יתאר הנפגע את הפגיעה ונסיבותיה, ירשום את תאריך הפסקת עבודתו עקב הפגיעה (אם כבר חזר לעבודה, ירשום גם את תאריך שובו לעבודה ופרטים על הטיפול הרפואי שקיבל), ויחתום על התביעה במקום המיועד לכך. כמו כן עליו לחתום על כל הספחים של ויתור על סודיות רפואית המצורפים לטופס התביעה.

עובד שכיר ימסור את טופס התביעה למעסיקו. המעסיק יאשר את נסיבות הפגיעה, יפרט את שכרו של המבוטח בכל אחד משלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, ויחתום במקום המיועד לכך בטופס.

עובד שמעסיקו קיבל מהמוסד לביטוח לאומי הרשאה לשלם דמי פגיעה לעובדיו, על פי הרשאה מיוחדת למעסיק (תקנה 22 לתקנות ביטוח מפני פגיעה בעבודה), ישולם לו התשלום באמצעות המעסיק. דמי הפגיעה שישלם המעסיק לא יפחתו מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על פי החוק.


עובד עצמאי
יגיש טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי, ובו יצהיר על פרק הזמן שלא עבד כלל או שצמצם את עבודתו עקב הפגיעה.

 

אל טופס התביעה יש לצרף את המסמכים האלה:

 

  •  דו"ח מיון מבית החולים שבו טופלת מיד לאחר הפגיעה או "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" ממחלקת תאונות עבודה בקופת החולים שבה אתה חבר. בתעודה הרפואית יציין הרופא את האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינך מסוגל לעבוד עקב הפגיעה.
  • טופס ויתור על סודיות רפואית, הנמצא בעמוד האחרון של טופס התביעה.
  • אם הפגיעה נגרמה מתאונת דרכים, עליך לצרף דוח מהמשטרה, צילום תעודת ביטוח והעתק מהתביעה לחברת הביטוח.
  • עובד שכיר - אם מסיבות שאינן תלויות בך (מחלה, אבטלה, מילואים וכד’) נעדרת מן העבודה ברבע השנה שקדם להפסקת עבודתך עקב הפגיעה - עליך לצרף אל טופס התביעה אישורים על ימי היעדרותך מן העבודה.
  • עובד שכיר - אם עבדת בכמה מקומות עבודה ברבע השנה שקדם להפסקת עבודתך  עקב הפגיעה - עליך לצרף אל טופס התביעה תלושי משכורת או אישורי שכר מכל מקומות העבודה.

    תביעה שאינה חתומה על ידי התובע ו/או שלא צורף לה חומר רפואי, תוחזר ללא טיפול.
    אם בשל הפגיעה בעבודה תבע המבוטח גם פיצויים מצד שלישי שאינו מעסיקו (כגון גורם אחר או חברת ביטוח), עליו להודיע זאת למוסד לביטוח לאומי.