אופן הגשת תביעה לדמי פגיעה


תביעה לדמי פגיעה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך, בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה, בצירוף המסמכים הנדרשים. הגשת תביעה באיחור עלולה לפגוע בזכותך לקבלת גמלה. 
מומלץ להגיש את התביעה במועד הקרוב ביותר לפגיעה.
מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יגיש תביעה לדמי פגיעה כפגיעה בעבודה ולא כמחלת מקצוע.

קבלת "תעודה רפואית ראשונה על הפגיעה" מקופת חולים או בית חולים 

לפני שתגיש את התביעה לביטוח הלאומי, עליך לקבל מהמעסיק שלך טופס הפניה לטיפול רפואי לעובד השכיר (בל/ 250) מלא וחתום על ידו, ואם אתה עובד עצמאי, עליך למלא טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי (בל/283) 
עם טופס ההפניה לטיפול הרפואי עליך לפנות למחלקת תאונות עבודה בקופת חולים שבה אתה חבר, למסור את הטופס לרופא, והרופא ייתן לך "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה?

  • דו"ח מיון מבית החולים שבו טופלת מיד לאחר הפגיעה או "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה". בתעודה הרפואית יציין הרופא את האבחנה הרפואית, והתקופה שבה אינך מסוגל לעבוד עקב הפגיעה.
  • עובד שכיר-  אם מסיבות שאינן תלויות בך (מחלה, אבטלה, מילואים וכד’) נעדרת מן העבודה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה - עליך לצרף אישורים על ימי היעדרותך מהעבודה. 
    אם עבדת בכמה מקומות עבודה ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה - עליך לצרף תלושי משכורת או אישורי שכר מכל מקומות העבודה.
  • אם הפגיעה נגרמה מתאונת דרכים - עליך לצרף דוח מהמשטרה, צילום תעודת ביטוח והעתק מהתביעה לחברת הביטוח.

תביעה שאינה חתומה על ידי התובע ו/או שלא צורף לה חומר רפואי, תוחזר ללא טיפול.

 את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא:

חשוב לדעת!

  • עובד שכיר שמעסיקו קיבל מהביטוח הלאומי הרשאה מיוחדת לשלם דמי פגיעה לעובדיו (תקנה 22 לתקנות ביטוח מפני פגיעה בעבודה)- יקבל דמי פגיעה באמצעות המעסיק. דמי הפגיעה שישלם לו המעסיק לא יפחתו מדמי הפגיעה המגיעים לו על פי החוק.
  • אם בשל הפגיעה בעבודה תבעת גם פיצויים מצד שלישי שאינו מעסיקך (כגון גורם אחר או חברת ביטוח)- עליך להודיע למחלקת נפגעי עבודה בסניף הקרוב למקום המגורים.