תנאי הזכאות לדמי פגיעה


תהיה זכאי לדמי פגיעה, אם אתה עונה על התנאים הבאים:

  • המצאת לביטוח הלאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינך מסוגל לעבוד, בצירוף לטופס התביעה. פרטים ב"אופן הגשת התביעה".
  • לא עבדת כתוצאה מהפגיעה.  

אינם זכאים לדמי פגיעה:

  • מבוטח שעבד למעשה בתקופת אי-הכושר שנקבעה בתעודה הרפואית.
  • מבוטח שנפגע בזמן שהיה בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית, ולא נגרע מהכנסתו מעבודה עקב הפגיעה.
  • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער.
  • עובד זר ששוהה בארץ שלא כחוק.