למקבל קצבאות נוספות במוסד


מקבל קצבת תלויים אינו רשאי לקבל באותה עת קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי, חוץ מקצבת ילדים. אולם ילד ששני הוריו נהרגו בתאונת עבודה זכאי לתשלום קצבת תלויים בגין האב וקצבת תלויים בגין האם.

  • מקבל קצבת תלויים, הזכאי עקב אותו מאורע גם לקצבת שאירים - יכול לבחור באחת הגמלאות. אם בחר בקצבת תלויים, לא יפחת שיעורה משיעור קצבת השאירים שהייתה מגיעה לו.
  • מקבל קצבת תלויים, הזכאי לקצבה אחרת כמו קצבת נכות כללית או קצבת זקנה, עליו לבחור באחת מהקצבאות.
  • מי שזכאי לקצבת תלויים ונעשה זכאי גם לקצבת זקנה (ואשר השלים "תקופת אכשרה" בביטוח זקנה), יחולו לגביו ההוראות האלה:

1. אם בחר בקצבת זקנה, תשולם לו בנוסף לקצבת הזקנה מחצית מקצבת התלויים המגיעה לו, ובלבד שמחצית זו לא תעלה על 50% מקצבת השאירים שעל פי חוק הביטוח הלאומי.

2. אם בחר בקצבת תלויים, לא תפחת קצבת התלויים משיעור הקצבה הכוללת שהייתה משולמת לו, אילו בחר בקצבת זקנה (כאמור לעיל).

 

 מיום 1 בספטמבר 1995 זכאי לקצבת תלויים שנעשה זכאי לקצבת זקנה, או זכאי לקצבת זקנה שנעשה זכאי לקצבת תלויים, יקבל את הקצבה הגבוהה מבין אלה:

  • קצבת תלויים מלאה בתוספת מחצית קצבת זקנה.
  • קצבת זקנה מלאה בתוספת מחצית קצבת תלויים.
  • קצבת זקנה מלאה בתוספת מחצית קצבת שאירים (כאשר קיימת גם זכאות לשאירים).

 

את התביעה לזקנה או לשאירים יש להגיש למחלקת זקנה או שאירים בסניף באזור המגורים.