מידע רלוונטי נוסף


הודעה על שינויים; תשלום דמי ביטוח; הענקה מטעמי צדק; דמי קבורה; קצבה שלא נגבתה על-ידי הזכאי

הודעה על שינויים
מקבל קצבת תלויים חייב להודיע בכתב על כל שינוי שחל אצלו ואצל התלויים בו בתוך 30 יום מיום השינוי, כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי וקבלת קצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי.

 

תשלום דמי ביטוח

אלמן/ה המקבלים קצבת תלויים ועובדים כעצמאים, וכן אלמן שאינו עובד כלל, חייבים להמשיך ולשלם דמי ביטוח; הכנסותיהם מהקצבה אינן נחשבות כהכנסה החייבת בדמי ביטוח. 

אם הם עובדים כשכירים, חייב מעסיקם להמשיך ולשלם את דמי הביטוח בעבורם. 

אלמנה המקבלת קצבת תלויים ואינה עובדת כלל, אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח.

תלויים אחרים החייבים בתשלום דמי ביטוח בעצמם ומקבלים קצבה, חייבים להמשיך ולשלם את דמי הביטוח מהכנסותיהם מעבודה.הענקה מטעמי צדק

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הענקה מטעמי צדק, בהתאם לכללים ולסכומים שנקבעו בתקנות, לאדם שתביעתו לגמלת תלויים נדחתה, מאחר שהנפטר לא מילא חובת רישום או פיגר בתשלום דמי ביטוח.  ההענקה תבוא במקום הקצבה החוקית שנדחתה, והזכאות לה תיבדק לפי עקרונות הצדק או הנזקקות שנקבעו בתקנות.

לשם קבלת ההענקה יש להגיש בקשה, על גבי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק, בתוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה לגמלה, או מהיום שבו דחה המוסד את התביעה לגמלה.

 

דמי קבורה

המוסד לביטוח לאומי משלם דמי קבורה בעד כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בישראל ובעד כל תושב ישראל שנפטר בחו"ל ונקבר בישראל.

דמי הקבורה משולמים ישירות לחברת הקדישא, לרשות המקומית או למוסד הציבורי שטיפלו בקבורה.
 

קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי

מקבל קצבת תלויים שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו, ישולם חוב הקצבה לשאיריו.

 

אם הזכאי לקצבה לא הניח אחריו שאירים, ישולם חוב הקצבה למי שיוכיח כי סיפק בשנה האחרונה לזכאי  מצרכים או שירותים חיוניים מבלי שקיבל תמורה - זאת בתנאי שהתביעה לתשלום חוב הקצבה הוגשה בתוך 12 חודשים מיום פטירת מקבל הקצבה. סכום החוב לא יעלה על סכום הקצבה בעד ששת החודשים שלפני פטירת הזכאי.

 

אם נפטר זכאי לקצבת תלויים בלי שהגיש תביעה לקצבה, זכאים שאיריו להגיש תביעה לקצבה שהגיעה לו בתוך 12 חודשים מיום פטירתו.